XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dnia 21.01.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.12.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 21 stycznia 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 12/2020, znak: RRG.6733.12.2020.CP z dnia 21.01.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 82, 61, 248/1, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 410, 411, 412, 408/1, 408/4, 408/6, 398/1, 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007,
gm. Olszanica,
 
- prowadzonego na wniosek: Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81
 
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej:www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                          
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-21 13:54