XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 20.01.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-5.17.2020.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  gminy  Olszanica
z dnia 20 stycznia 2021 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),
      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa stacji bazowej LSK7018C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 121/15 położonej w miejscowości Orelec, obręb 0002, gm. Olszanica,
 
- prowadzone dla: firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa,
  działającej przez pełnomocnika Panią Annę Ruszała zam. ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów.
 
 
   W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Orelec, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a.).                                                                      
                                                                 Wójt Gminy Olszanica
 
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-20 08:26