XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
RRG.6151.1.2020                                                              Olszanica 06.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie”   (Dz. U. z 2020 poz. 67 ze zm.)
Wójt Gminy Olszanica
podaje do publicznej wiadomości, że
- na terenie obwodu łowieckiego nr 205 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „ŻBIK” w Uhercach Mineralnych, w następujących terminach:
25-10-2020 r.- od godz. 7.45 Glinne, „Czulnia”
08-11-2020 r.- od godz. 7.45 Łobozew, „Żuków Górny”
15-11-2020 r.- od godz. 7.45 Berezka „Bereźnica”
29-11-2020 r.- od godz. 7.45 Orelec „Żuków bukowy”
06-12-2020 r.- od godz. 7.45 Bereźnica Niżna „Bereźnica”
24-12-2020 r. -od godz. 7.45 Orelec „ Szulce, Malinisko”
Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
                                                                                      Wójt Gminy Olszanica
                                                                                  mgr inż. Krzysztof Zapała    
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-06 13:46
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-06 13:47