Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia  7-07-2020 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-6-7.2.2020.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 49, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2020.256, ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2018.2081, ze zm.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica ,,PRI” Sp. z o.o., 38 - 722 Olszanica 81, z dnia 23.04.2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, Rozbudowa i przebudowa terenu narciarskiego (będącego w trakcie realizacji)”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 408/7, 408/8, 408/6, 407/6, 398/1, 412, 413/4, 411, 408/3, 409, 493/2, 410, 408/4, 408/1, 407/9, 407/10, 407/8, 407/7, 248/1, 61, 82, 83, 422, 418/4, 418/3, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 424/1, 431/1, położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 • O wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia z dnia 29 maja 2020 r., znak: WOOŚ.4220.25.3.2020.BK.6 uzgadniającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
  i flory, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 • O wydaniu przez  Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie postanowienia z dnia 26 czerwca 2020 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.61.2020.KP, w którym stwierdzono że dla ww. przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodniono zakres raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • O wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia z dnia 7.07.2020 r., znak: RRG.6220-6.2.2020.dś, nakładającego na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na obszar Natura 2000 tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia.
 • O wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia z dnia 7.07.2020 r., znak: RRG.6220-7.2.2020.dś, zawieszającego postępowanie w ww. sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia. 
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica
 
Otrzymują:
 1. Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica ,, PRI" Sp. z o.o., 38 - 722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablic ogłoszeń: Urzędu Gminy w Olszanicy oraz sołectwa Wańkowa, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020.283.).
 3. RRG - A/a.
powrot
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-07 13:49
Dodano do archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-11
data dodania: 2020-01-20
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-08-07
data dodania: 2020-08-07
data dodania: 2020-08-07
data dodania: 2020-08-06
data dodania: 2020-08-04
data dodania: 2020-08-03
data dodania: 2020-07-31
data dodania: 2020-07-31
data dodania: 2020-07-30
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 05:34:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.