XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 20.08.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-6.9.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) ,

zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”,  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 191/1, 192, 177,  133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1, 112/5, 112/6, 111/1, 110, 109, 92, 108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 99, 74, 73, 72, 69, 41, 42, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 29/1, 29/3, 28, 27, 26, 25/1, 25/2, 23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10, 9, 8, 193/1 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 20-08-2019 r. do 03-09-2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                           
 
                                                      Wójt Gminy Olszanica
 
                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-20 08:03
Dodano do archiwum