XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia  12-08-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-5.6.2019.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.), zgodnie  z  art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2018.2081, ze zm.), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Błyskal, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarzadzania Drogami i Mostami, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów z dnia 25.07.2019 r. (data wpływu 29.07.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
W dniu 09.08.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOOŚ.4220.25.15.2019.NH.2 wezwał Inwestora do uzupełnienie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia dla w/w zadania.
Powyższe uzupełnienia Inwestor ma przedłożyć do dnia 30 września 2019 r.
 
Z treścią w/w pisma można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
                      
 
                                              Wójt Gminy Olszanica 
                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-12 13:37
Dodano do archiwum