XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dnia  18-03-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-11.2.2017.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E 

 
Stosownie do art. 33 ust. 1, art. 74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu 29.12.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
  1. o przedłożeniu przez Inwestora w dniu 14.03.2019 r. aktualizacji Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, stosownie do zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4221.25.3.2018.PW.15 z dnia 19 02.2019 r. Powyższe Inwestor przedłożył do tutejszego Urzędu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  2.  o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii dla uwarunkowań środowiskowych ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

W dniach od 18-03-2019 r. do 18-04-2019 r. społeczeństwo może zapoznać się
z treścią ww. dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27– Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-18 09:39