XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 04.02.2019 r.

sygn. akt:

RRG.6733-7.1.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 4.02.2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.),

      zawiadamiam

 

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kostnicy” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 416/1 położonej (-ych) w  miejscowości Stefkowa, obręb – 0005, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

 

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 04-02-2019 r. do 18-02-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Stefkowa, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        

 

                                                                        Wójt Gminy Olszanica

 

                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-04 10:17