XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica z dn. 04-07-2012r.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                             Olszanica,  04-07-2012r

Znak sprawy:
RRG.6220-5.08.2011.12.dś

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie wzywające do uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania polegającego na budowie biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków planowanej do realizacji w m. Uherce Mineralne, gm. Olszanica na działkach o nr ew.: 69584, 703, 704, 695/5, 755, 843, 882, 694/3, realizowanego przez Gminę Olszanica 38-722 Olszanica 81, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Łucjan Pietluch, Geokart International Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, oraz ustalił zakres raportu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy w Olszanicy, pok. Nr 26, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30.
Od wydanego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
                                                                                              Wójt Gminy Olszanica

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-04
Publikujący -