XML
Decyzja uchylająca Wójta Gminy Olszanica z dnia 07-03-2012r.

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                   Olszanica, dnia 07-03-2012r.
Znak: RRG.6732.05.2011.12.dś

DECYZJA Nr 05/2011/12

Na podstawie art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica po rozpatrzeniu akt sprawy znak: RRG.6220.05.2011.dś

postanawia

z urzędu uchylić decyzję własną Nr 05/2011, znak: RRG.6220.05.2011.dś z dnia 16-01-2012r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica, oraz ustalić sprawę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w. przedsięwzięcia w odrębnej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 10-11-2011r. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica.
Po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego Wójt Gminy Olszanica ustalił w drodze decyzji środowiskowej uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji.
W przedmiotowej decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań nie wzięto pod uwagę ustaleń pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.25.24.2011.AH-2 z dnia 07.12.2011 r.
Mając na uwadze brzmienie art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku
z art.53 § 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

                                                                                              Wójt Gminy Olszanica

                                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
 

 

Otrzymują /za potwierdzeniem zwrotnym/:
1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
2. RRG-a/a.

Do wiadomości:
Poprzez wywieszenie Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Paszowa oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( na podstawie art. 49 KPA ) .
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-07
Publikujący -