XML
Decyzja Wójta GminyOlszanica z dnia 07-03-2012r. umarzająca postępowanie

Znak sprawy:                                                                       Olszanica, dnia 07-03-2012r.
RRG.6220.05.2011.12.dś
 

DECYZJA NR 05/2012
o umorzeniu postępowania


Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn- zm.)

umarza

jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica.

Uzasadnienie

W dniu 10-11-2011r.Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji o nazwie: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica, w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kwalifikując planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z zapisami § 3 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397 z 2010 r.).
Ustalone strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania pismem znak: RRG.6220-1.05.2011.dś z dnia 14.11.2011r. W wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do sprawy. W toku postępowania Wójt Gminy Olszanica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia, który po analizie przesłanej dokumentacji, stwierdza że prace w niej wymienione nie zostały zawarte w katalogu przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397).
Mając na względzie obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że prowadzone postępowanie jest bezprzedmiotowe gdyż dla wnioskowanego przedsięwzięcia w świetle ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie wydaje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W nawiązaniu do art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 póz. 1071 z późn- zm.) organ administracji państwowej może umorzyć postępowanie, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bez przedmiotowe.
W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.
 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Olszanica

                                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała


Otrzymują /za potwierdzeniem zwrotnym/:
1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
2. RRG-a/a.

Do wiadomości:
Poprzez wywieszenie Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Paszowa oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
( na podstawie art. 49 KPA ) .

 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-07
Publikujący -