XML
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy
 
Olszanica, dnia 12 sierpnia 2020 r.
GOPS.5023.3.2020
O G Ł O S Z E N I E
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że można składać wnioski        o dofinansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych na rok szkolny 2020/2021
 
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do tut. Ośrodka następujące dokumenty:
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z poprzedniego miesiąca (np. składając wniosek w sierpniu 2020r. dochody za miesiąc lipiec 2020r.),
- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, 
- zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego,
- zaświadczenie/decyzja o wysokości pobieranego świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami (dot. rodzin, które pobierają świadczenie rodzinne w innych Ośrodkach),
- zaświadczenie/decyzja o wysokości stypendium socjalnego.
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego ustawowego tj. 528 zł X 150% = 792,00 zł. Podstawą do przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy.
 
 
                                                                       KIEROWNIK
                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                         w Olszanicy
                                                                                (;)
                                                                    Barbara Darasz
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-08-12
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-12 12:01