XML
Podatki i opłaty

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 późn.zm.) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404)

Zakres sprawy:

Umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia, rozłożenia na raty


Dokumenty od wnioskodawcy

I. Sprawa umorzenia
1.Wniosek (podanie) o umorzenie zaległości podatkowych – podatnik może złożyć w sytuacji, kiedy nie dokonał obowiązku zapłaty podatku w wyznaczonym terminie.
2.Wniosek musi być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub interes publiczny.
3.Wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

II. Sprawa odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty

1.Wniosek (podanie) o odroczenie terminu płatności podatków lub rozłożenie spłaty podatków w ratach – podatnik może złożyć w sytuacji, kiedy zapłata staje się niemożliwa w terminie ustawowym. Podanie składa się przed upływem terminu płatności /odroczenia, rozłożenia na raty należności/, bądź po terminie płatności (rozłożenie na raty zaległości podatkowej).
2.Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie.
3.Wniosek bez uzasadnienia, a także nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Opłaty
Nie podlega opłacie.

Osoby prawne, rolnicy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub opłaty oprócz dokumentacji określonej w punkcie I i II zobowiązane są do złożenia informacji oraz zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis ze środków publicznych, w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź oświadczenie o nie uzyskaniu takiej pomocy. Nie złożenie informacji, zaświadczeń lub oświadczenia, o którym mowa wyżej powoduje, że pomoc określona w pkt. I i II nie może być udzielona podatnikowi.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy
30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane
– nie później niż w ciągu 2 m-cy

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-01-14
Publikujący -