XML
Oświadczenia majątkowe   Oświadczenia majątkowe składają
: radni, wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części A.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2007-01-10
Publikujący -