Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku w Gminie Olszanica
Gmina Olszanica, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Załączniki:

Plan Postepowań na rok 2020 Plik pdf 93.10 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-28 12:41
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku w Gminie Olszanica
Gmina Olszanica, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r. 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2019-01-24
Publikujący Aleksandra Stelmach - Klajne - Aleksandra Stelmach - Klajne 2019-01-24 09:35
Modyfikacja Aleksandra Stelmach - Klajne - Aleksandra Stelmach - Klajne 2019-01-24 09:35

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku w Gminie Olszanica

Gmina Olszanica, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-01-25
Publikujący -


Numer ogłoszenia: 147526 - 2010;
data zamieszczenia: 27.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77852 - 2010 data 19.03.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olszanica, 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie, tel. 0-13 461-76-10,
fax. 0-13 461-73-73.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.
· W ogłoszeniu jest: 18-03-2010.
· W ogłoszeniu powinno być: 26-05-2010.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-28
Publikujący -


Numer ogłoszenia: 147524 - 2010;
data zamieszczenia: 27.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119780 - 2010 data 29.04.2010r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olszanica, 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie, tel. 0-13 461-76-10,
fax. 0-13 461-73-73.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.
· W ogłoszeniu jest: 29-04-2010.
· W ogłoszeniu powinno być: 26-05-2010.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-28
Publikujący -


Olszanica, dnia 01-04-2010

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOW związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„ Dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola.”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje się, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty . Wzwiązku z powyższym przedmiotowy przetarg unieważniono.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-01
Publikujący -


Olszanica: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu
do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica


Numer ogłoszenia: 446620 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 419708 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszanica, 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie,
tel. 0-13 461-76-10, faks 0-13 461-73-73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych
i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18223/09. Tytuł Projektu: Ekoprzedszkola.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7, 30.24.10.00-0, 30.24.13.10-6, 36.15.31.10-2, 36.15.31.10-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 126929.40 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18223/09. Tytuł Projektu: Ekoprzedszkola.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 5
Nazwa: dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów , drukarek
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp.z o.o.,Oddział Rzeszów, ul.Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, ul.Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 7624,17
• Oferta z najniższą ceną: 7624,17 oferta z najwyższą ceną: 7624.17
• Waluta: PLN.
Część NR: 6
Nazwa: Dostawa sprzętu kserograficznego, multimedialnego,komputerowego i oprogramowania specjalistycznego.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjbe COMSAT, Andrzej Duda, 38-500 Sanik,
ul. Podgórze 1., 38-500 Sanok, ul. Podgórze 1, 38-500 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 15811.00
• Oferta z najniższą ceną: 15811.00 oferta z najwyższą ceną: 19163.80
• Waluta: PLN.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-31
Publikujący -Sprostowanie !!!

Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ;
 


udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 101 517,00 PLN z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej do kluczowych regionalnych szlaków transportowych poprzez przebudowę dróg w m. Olszanica i Uherce w 2009 roku”.


1. W pkt 4 - Termin wykonania zamówienia : w celu precyzyjnego określenia podaje się zapis o treści: „ Data uruchomienia kredytu – 24.12.2009 roku”.

2. W załączniku Nr 1 do SIWZ „oferta” – w ostatnim wierszu zamiast zapisu „miesięcznie” ma być zapis o treści „kwartalnie”.


 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-14
Publikujący -


Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie pn „
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych w ramach projektu pn. Rozbudowa , dobudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą „.

 

Działając na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.199) zmieniam treść SIWZ w zakresie:

- VII. Termin wykonania zamówienia – 30 października 2009 roku.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-09-18
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-06
data dodania: 2024-06-05
data dodania: 2024-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 01:05:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.