Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Załączniki:

Oferta - plik edytowalny Plik doc 104.00 KB
Oferta Plik pdf 48.46 KB
Ogłoszenie Plik pdf 45.39 KB
Regulamin Plik pdf 47.28 KB
Zarządzenie Wójta Plik pdf 30.14 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-19
Publikujący -

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Plik pdf 30.59 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-19
Publikujący -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-02-15
Publikujący -

Informacja o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Plik pdf 233.89 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-03-28
Publikujący -

Informacja
o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń
rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy
38 – 722 Olszanica 81


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w GOPS Olszanica wybrano następującą osobę:

ANNA DUDYŃSKA, zam. Wańkowa

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Spośród kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, Pani Anna Dudyńska wykazała największą wiedzę z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto zna i obsługuje programy komputerowe AMAZIS i NEMEZIS., a także posiada doświadczenie przy realizacji zadań wynikających z w/wymienionych ustaw, gdyż odbyła 6 –cio miesięczny staż w komórce organizacyjnej do spraw świadczeń rodzinnych.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy
Barbara Darasz

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-20
Publikujący -

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w GOPS w Olszanicy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Magdalena Cymerman – Kowalik zam. Lesko
2. Anna Dudyńska zam. Wańkowa
3. Elżbieta Rysz zam. Lesko
4. Anna Stram zam. Rudenka
5. Ewa Zubka zam. Pszczeliny

Z w/w osobami w dniu 16 września 2010 r. o godzinie 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Olszanicy komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Barbara Darasz
Kierownik GOPS w Olszanicy
Olszanica, dnia 13 września 2010 r.

 

 

 

Załączniki:

ogłoszenie - lista formalna Plik doc 21.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-13
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy, 38 – 722 Olszanica 81 ogłasza nabór na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

 

I. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe,
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

II. Wymagania pożądane:

- znajomość i obsługa programu komputerowego Świadczenia Rodzinne „ AMAZIS”,
- znajomość i obsługa programu komputerowego Fundusz Alimentacyjny „ NEMEZIS”,
- łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi,
- umiejętność pracy w zespołe,
- zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność
- umiejętność analizy dokumentów,
- znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kat.B

III. Zakres wykonywanych zadań:

- przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opracowywanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- obsługa programu komputerowego,
- sporządzanie sprawozdań.

IV. Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem,
- CV,
- list motywacyjny opatrzony klauzulą w wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

V. Termin składania dokumentów:

- dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy, 38 – 722 Olszanica 81 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13 września 2010 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dopisek „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
- termin otwarcia ofert – 13 września 2010 r.,
- lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy w dniu 13 września 2010 r.,
- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się 16 września 2010 r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Gminy w Olszanicy,
- rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy,
- do rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i będą znajdować się na w/w liście,
- informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy oraz opublikowanie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszanicy
Barbara Darasz

 

Olszanica, dnia 01 września 2010 r.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-01
Publikujący -


Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów
spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010

 

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych kandydatami na rachmistrzów spisowych zostali wybrani:

1. Agata Owoc - zam. Orelec
2. Justyna Ostrowska - zam. Olszanica
3. Mateusz Krajewski - zam. Uherce Mineralne
4. Barbara Chorążak - zam. Uherce Mineralne

Rachmistrz rezerwowy :

5. Barbara Kunach – zam. Stefkowa
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-06-18
Publikujący -


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica
……………………………………………………
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Tomasz Lasyk  - Dziurdziów 2 38-604 Hoczew12.04.2010r. Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-12
Publikujący -


ZARZĄDZENIE NR 276/2010
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 16 kwietnia 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 28 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust.1 pkt 17, art. 5 ust.4 pkt 2, art. 11 ust.1 pkt 1 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 269/2010 Wójta Gminy Olszanica z dnia 24 marca 2010 roku.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwota dotacji, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

  

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-16
Publikujący -


Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 269/2010
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 24 marca 2010 roku

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXV/239/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica w 2010 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych
w realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb, poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Olszanica, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienie edukacji sportowej przede wszystkim dzieciom i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Słownik pojęć:

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z póź. zm.);
2) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-24
Publikujący -


ZARZĄDZENIE Nr 265/2010
Wójta Gminy Olszanica

z dnia 8 marca 2010r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora
ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych
i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej


Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1


1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.


§ 3


W celu przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Robert Petka – przewodniczący
2) Krystyna Myszka – członek
3) Jacek Hryców – członek
4) Jerzy Bassara – sekretarz


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała

Załączniki:

Konkurs Plik doc 53.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-09
Publikujący -


OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


Wójt Gminy Olszanica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Olszanicy Nr XIII/97/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica w 2008 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb, poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Olszanica, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienie edukacji sportowej przede wszystkim dzieciom i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
W Gminie Olszanica przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą
w 2008 roku następujące zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1) „Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Uherce Mineralne” – 22000,00zł,
2) „Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Olszanica” – 4000,00zł,
3) „Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Rudenka” – 10000,00zł,
4) „Upowszechnianie tenisa stołowego w miejscowości Olszanica” – 4000,00zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają w szczególności przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

1.Uprawnionymi do złożenia ofert są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207)
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana z niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.

III. Termin i warunki realizacji zadania
Terminy i warunki realizacji zadań określone będą każdorazowo w odpowiednich umowach.

IV. Termin składania ofert.
1. Wyznacza się termin składania ofert do 10.03.2008r., do godz. 1500.
2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81.

V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty złożone
na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2) dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów,
3) ilość młodzieży objęta zadaniem,
4) kwalifikacje kadry,
5) posiadana baza sportowa,
6) znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej w gminie,
7) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
8) wykonanie zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Olszanica w drodze Zarządzenia. Od Zarządzenia Wójta Gminy Olszanica
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VI. Wysokość środków przeznaczonych w 2007 roku na realizację zadań tego samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu „upowszechniania kultury fizycznej
i sportu” przeznaczono w 2007 roku środki finansowe w wysokości 35000,00 zł.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Olszanicy, tel. (13) 461 70 45 wew. 45


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2008-02-04
Publikujący -

 

ZARZĄDZENIE Nr 188/2009
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 17. 04. 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji ( ½ etatu) w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1


Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.

§ 3


W celu przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuje się Komisję

Konkursową w składzie:
Robert Petka – przewodniczący
Alicja Gruza – członek
Maria Straszkiewicz - sekretarz


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -


ZARZĄDZENIE Nr 187/2009
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 17. 04. 2009r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1


Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.

§ 3


W celu przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
Robert Petka – przewodniczący
Alicja Gruza – członek
Maria Straszkiewicz - sekretarz

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum