Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę


ZARZĄDZENIE Nr 265/2010
Wójta Gminy Olszanica

z dnia 8 marca 2010r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora
ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych
i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej


Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1


1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.


§ 3


W celu przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Robert Petka – przewodniczący
2) Krystyna Myszka – członek
3) Jacek Hryców – członek
4) Jerzy Bassara – sekretarz


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała

Załączniki:

Konkurs Plik doc 53.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-09
Publikujący -


OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


Wójt Gminy Olszanica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Olszanicy Nr XIII/97/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica w 2008 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb, poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Olszanica, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienie edukacji sportowej przede wszystkim dzieciom i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
W Gminie Olszanica przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą
w 2008 roku następujące zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1) „Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Uherce Mineralne” – 22000,00zł,
2) „Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Olszanica” – 4000,00zł,
3) „Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Rudenka” – 10000,00zł,
4) „Upowszechnianie tenisa stołowego w miejscowości Olszanica” – 4000,00zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają w szczególności przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

1.Uprawnionymi do złożenia ofert są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207)
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana z niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.

III. Termin i warunki realizacji zadania
Terminy i warunki realizacji zadań określone będą każdorazowo w odpowiednich umowach.

IV. Termin składania ofert.
1. Wyznacza się termin składania ofert do 10.03.2008r., do godz. 1500.
2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81.

V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty złożone
na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2) dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów,
3) ilość młodzieży objęta zadaniem,
4) kwalifikacje kadry,
5) posiadana baza sportowa,
6) znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej w gminie,
7) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
8) wykonanie zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Olszanica w drodze Zarządzenia. Od Zarządzenia Wójta Gminy Olszanica
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VI. Wysokość środków przeznaczonych w 2007 roku na realizację zadań tego samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu „upowszechniania kultury fizycznej
i sportu” przeznaczono w 2007 roku środki finansowe w wysokości 35000,00 zł.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Olszanicy, tel. (13) 461 70 45 wew. 45


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2008-02-04
Publikujący -

 

ZARZĄDZENIE Nr 188/2009
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 17. 04. 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji ( ½ etatu) w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1


Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.

§ 3


W celu przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuje się Komisję

Konkursową w składzie:
Robert Petka – przewodniczący
Alicja Gruza – członek
Maria Straszkiewicz - sekretarz


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -


ZARZĄDZENIE Nr 187/2009
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 17. 04. 2009r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1


Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.

§ 3


W celu przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
Robert Petka – przewodniczący
Alicja Gruza – członek
Maria Straszkiewicz - sekretarz

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-05
data dodania: 2021-09-23
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 17 października 2021r. 23:10:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.