Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-30
Publikujący -

Zarządzenie Nr 54/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń wychowawczych.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 200.10 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-29
Publikujący -

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.12 MB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-18
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-03-06
Publikujący -

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.29 MB
Regulamin Plik pdf 1.18 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-05
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-21
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-21
Publikujący -

Zarządzenie Nr 248/2017 Wójta Gminy z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gmine Olszanica w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-22
Publikujący -

Informacja o wynikach naboru głównego specjalisty ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Olszanicy.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 147.79 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-21
Publikujący -

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Olszanicy.

Załączniki:

Lista Plik pdf 158.08 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-15
Publikujący -

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Olszanicy.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 938.54 KB
Zarządzenie Plik pdf 234.60 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-27
Publikujący -

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Olszanicy.

Załączniki:

Lista Plik pdf 156.11 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-12
Publikujący -

Urząd Gminy Olszanica ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-09-27
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-14
Publikujący -

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Załączniki:

Sprawozdanie Plik pdf 3.18 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-09
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-07
Publikujący -

 ZARZĄDZENIE Nr 176/2017
Wójta  Gminy  Olszanica
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania szachów w Gminie Olszanica w 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały nr XXI/147/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 i Uchwały nr XXV/184/2017 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 lutego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na 2017 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania szachów w Gminie Olszanica w 2017 r. poprzez:
1) wspieranie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży;
2) upowszechnianie szachów wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć szachowych i uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach szachowych;
3) organizację turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców  Gminy Olszanica.
2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie oraz Regulamin Konkursu Ofert stanowią kolejno załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


1.W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert powołuje się komisję konkursową
w składzie:
1) Robert Petka - przewodniczący komisji
2) Krystyna Magdziarczyk - członek komisji
3) Edward Gocał - członek komisji

§ 3

1.Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na stronie www.olszanica.pl.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Olszanica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.26 MB
Regulamin Plik pdf 1.23 MB
Zarządzenie Wójta Plik pdf 364.70 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-03-15
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-02-02
Publikujący -

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.71 MB
Regulamin Plik pdf 2.50 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-04
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-12-29
Publikujący -

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Plik pdf 3.86 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-11-29
Publikujący -

Rozeznanie cenowe dotyczące dostawy urn wyborczych wraz z pokrowcami.

Załączniki:

Zapytanie o cenę Plik pdf 640.70 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-09-06
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-01-05
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-30
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-28
Publikujący -

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Olszanica, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).


NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OLSZANICA”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszanica

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olszanica

Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej:
http://www.bip.olszanica.pl/

Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

Załączniki:

SIWZ Plik pdf 821.39 KB
Wyjaśnienia do treści SIWZ Plik doc 110.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-23
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU KONKURSU

I. Na podstawie punktu 13.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób  Gminy Olszanica, z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Olszanica.
CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olszanica.
CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Olszanica.
rozstrzygnięto postępowanie w Części III zamówienia i wybrano ofertę następującego wykonawcy:
Concordia Polska
Towarzytwo Ubepzieczeń Wzajemnych
ZWCz Roztocze
20-704 Lublin
ul. Wojciechowska 7F
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny (cena 100%).

II. Zgodnie z punktem 13.9.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w Części I zamówienia ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

III. Zgodnie z punktem 13.9.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w Części II zamówienia  ze względu na brak ofert złożonych na w/w część.


IV. Informacja o zawarciu umowy.
Umowa na Część IIII zostanie zawarta na podstawie punktu 15.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za zainteresowanie postępowaniem
i złożone oferty.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 92.28 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-23
Publikujący -

UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W OLSZANICY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OLSZANICA.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-23
Publikujący -

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Olszanica, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OLSZANICA”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszanica

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olszanica

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Specyfikacja Plik pdf 857.22 KB
Wyjaśnienia do treści SIWZ Plik pdf 279.73 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-15
Publikujący -

Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 163; z późn. zm.), art.11 ust.1-4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 z późn. zm.)


Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pliki w załączeniu.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.43 MB
Regulamin Plik pdf 1.96 MB
Zarządzenie Plik image 2.80 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-11-30
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-05
data dodania: 2021-09-23
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 października 2021r. 00:57:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.