1 ... 4 5 6 ... 10 

 WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.4.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1376 (część) o pow. 0,7600 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 270,00 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : przetarg nie dał rezultatu,
z powodu braku oferentów.

                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.5.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka (część) nr ew.: 635 o pow. 1.1400 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 410,40 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : przetarg nie dał rezultatu,
z powodu braku oferentów.

                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.3.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 288 o pow. 0,5076 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 182,74 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 188,22 zł.

7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Maria Sokół.

                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                          Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.2.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 194 o pow. 1.5020 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 540,72 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 560,72 zł.

7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Mariusz Sędzimir.

                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                              Olszanica, dn.: 8.05.2018 r.

zn.: RRG.6845.1.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.05.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 113/4 o pow. 0,4900 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00027405/1.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 176,40 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 186,40 zł.

7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Andrzej Bochnak.

 

                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-08
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położoych w:

- m. Zwierzyń, dz. nr ew.:  113/4;

- m.Rudenka, dz. nr ew.:  194;

- m. Olszanica, dz. nr ew.:  288, cz. 1376, cz. 661, cz. 635.

 

Przetargi odbędą się w dniu 8 maja 2018 r. (wtorek) od godz. 900   w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 4.5.2018 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

          Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 6.04.2018 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Zwierzyń, Rudenka, Olszanica,  oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.


Olszanica, dnia 6.04.2018 r.

                                                                 Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-06
Publikujący -
WÓJT GMINY OLSZANICA
znak: RRG.6840.3.2018                                Olszanica, dn.: 3.04.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 3.04.2018 r..
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uherce Mineralne,
 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew.: 427/3, dla której prowadzona jest
 księga wieczysta nr: KS1E/00020687/2.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 16.134,00 zł., zw. z podatku VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 16.304,00 zł., zw. z podatku VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został(-a): Pani Justyna Jolanta Miłowska – Krawiec.

WÓJT  GMINY  OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-03
Publikujący -

                                                                         Olszanica, 14.03.2018 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA

działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn.  Dz. U. 2018. 121, ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości:

Zwierzyń, dz. nr 113/4;

Rudenka, dz. nr 194;

Olszanica, dz. nr 288, cz. dz nr 1376, cz. dz. nr 635, cz. dz. nr 661.

 

WYKAZ W ZAŁĄCZENIU.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                             

                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-03-14
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dn.: 28.02.2018 r.

znak: RRG.6840.1.2018                                                 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28.02.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości położonej w miejscowości Uherce Mineralne oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka Nr  413/4  o pow. 0,0383 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00020687/2.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 11.280,00 zł.

6.Cena osiągnięta w przetargu: 11.400,00 zł.

7.Nabywcą został: Pan Wojciech Wójciak.

                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-28
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dn.: 14.02.2018 r.

znak: RRG.6840.2.2017                                                 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.02.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości położonej w miejscowości Paszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 284/3 o pow. 0,1582 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020685/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 20.529,00 zł.

6.   Cena osiągnięta w przetargu : 20.739,00 zł.

7.Nabywcą został: Pan Krzysztof Michałek.

 

                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-14
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Olszanica

o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej  w gminnym zasobie nieruchomości

1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 427/3  położona w Uhercach Mineralnych;

2)  bez zobowiązań;

3)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1271 ha;

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w strefie budownictwa mieszkalnego i zagrodowego. Teren działki o łagodnym nachyleniu w kierunku poł.-zach., kształt granic regularny wielokąt. Działka leży w terenie o mniej niż przeciętnych warunkach geotechnicznych – okresowo może być podmokła. Działka ma dostęp do drogi gminnej częściowo urządzonej ( wyżwirowana). Nieruchomość jest dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki, dobra nośność gruntu pod zabudowę.  Uzbrojona jest w: studnię z kręgów betonowych, pozostałe media znajdują się na działkach sąsiednich. Na działce jest ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem szer. 2 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli działki Nr 427/2 w celu dostępu do studni;

5)  przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6)   sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 7 marca 2017 roku.

8)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.134,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

9)  wysokość wadium – 1.613,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc sześćset trzynaście złotych  00/100);

10) wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu  3 kwietnia  2018 r.  (wtorek)  o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 28.03.2018 r. (środa). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie  zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.      

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.

Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w  miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.121, ze zm.).

Pierwszy przetarg ogłoszony był 14 sierpnia 2017 r. i nie dał rezultatu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 12.02.2018 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Olszanica, 12.02.2018 r.

                                   Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-12
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 8.02.2018 r.

zn.: RRG.6845.26.2017

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.02.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 635 o pow. 0,4300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 154,80 zł.  

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 164,80 zł.

7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Sawczyn.

 

                                                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dn.: 8.02.2018 r.

zn.: RRG.6845.25.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.02.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 635 o pow. 0,2000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 72,00 zł. 

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dn.: 8.02.2018 r.

zn.: RRG.6845.24.2017

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.02.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 634 o pow. 0,4490 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 161,64 zł.  

 

                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dn.: 8.02.2018 r.

zn.: RRG.6845.23.2017

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

 1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.02.2018 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 20/2 o pow. 0,0400 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 14,40 zł.  

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 24,40 zł.

7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Janina Górecka.

 

                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-02-08
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Olszanica

o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej  w gminnym zasobie nieruchomości

1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 413/4  położona w Uhercach Mineralnych;

2)  bez zobowiązań;

3)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0383 ha;

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi, na osiedlu Zakładu Karnego, obok restauracji „Spichlerz”. Na działce znajduje się barak nietrwale związany z gruntem, który jest do usunięcia przed sprzedażą i nie jest przedmiotem wyceny. Teren działki  jest płaski o dobrych warunkach geotechnicznych. 

5)  przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6)   sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 21 marca 2017 roku.

8)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.280,00 zł. (słownie: ( jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100 ) , zw. z podatku VAT;

9)  wysokość wadium – 1.100,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc sto złotych  00/100);

10) wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu  28 lutego  2018 r.  (środa)  o godz. 900  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 26.02.2018 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie  zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.  

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.

Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w  miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2016.2147, ze zm.).

Drugi przetarg ogłoszony był 22.08.2017 r. i nie dał rezultatu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 23.01.2018 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „Nowiny”, i na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Olszanica, 23.01.2018 r.

Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-01-23
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Olszanica

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej   w gminnym zasobie nieruchomości

1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020685/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 284/3 położona w Paszowej;

2)  bez zobowiązań;

3)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1582 ha;

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi Paszowa,
po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Działka położona jest powyżej korony drogi powiatowej. Od strony wschodniej przylega do drogi gminnej dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Teren działki o małym nachyleniu w kierunku poł. – zach. Kształt granic działki to regularny wielobok. Nieruchomość położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną i prywatny wodociąg, przecinający działkę.

Nabywca w/w nieruchomości, zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem szer. 5m i dł. ok 32m od strony granicy dz. nr ew.: 283 na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych dz. nr ew.: 284/2, w celu dostępu do szamba;

5)  przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6)   sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 5.01.2018 r.

8)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 20.529,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

9)  wysokość wadium – 2.000,00 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych  00/100);

10) wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu  14 luty  2018 r.  ( środa)  o godz. 900  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 9.02.2018 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie  zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.  

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.

Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w  miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2016.2147, ze zm.).

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 8.01.2018 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Olszanica, 8.01.2018 r.

Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-01-08
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczne przetargi nieograniczone

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w:

- m. Zwierzyń, dz. nr ew.:  20/2 o pow. 0,0400ha;

- m. Olszanica, dz. nr ew.: 634 o pow. 0,4490ha, cz. 635 o pow. 0,2000ha, cz. 635 o pow. 0,4300ha.

Przetargi odbędą się w dniu 8 luty 2018 r. (czwartek) od godz. 900   w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze

 

Warunki przetargu:

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 5.02.2018 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

          Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 4.01.2018 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń i Olszanica, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.


Olszanica, dnia 4.01.2018 r.

                                                                 Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-01-04
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                          

znak: RRG.6840.3.2017                                        Olszanica, dn.: 22.12.2017 r.

                                                                                                         

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.12.2017 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wańkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew.: 232, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: KS1E/00020682/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 21.590,00 zł., zw. z podatku VAT.

6. Cena osiągnięta w przetargu : 21.810,00 zł., zw. z podatku VAT.

7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Brygida Dul.

 

                                                                  WÓJT   GMINY   OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-22
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Olszanica

o g ł a s z a

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej  w gminnym zasobie nieruchomości

1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020682/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 232  położona w Wańkowej;

2)  bez zobowiązań;

3)  powierzchnia nieruchomości  - 0,4038 ha;

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa - Ropienka. Teren o małym nachyleniu w kierunku południowym – w stronę rzeki. Kształt granic działki to regularny wydłużony wielokąt.

Nieruchomość leży w ok 85 % w zasięgu bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Najkorzystniejsza możliwość zapewnienia dostępu do drogi to połączenie pasem drożnym przy północnej granicy działki Nr 231 z drogą gminną – działka Nr 228.

Uzbrojenie: na działce brak jest uzbrojenia. Niepełne uzbrojenie znajduje się na działkach sąsiednich. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia oraz linia teletechniczna. W części płn. – zach. działki znajdują się pozostałości po fundamencie budynku, powyżej zbiornik ścieków z kręgów betonowych, obok częściowo zagłębiona piwnica betonowa. W części południowej działki, w odległości kilkunastu metrów od brzegu rzeki znajdują się dwa zapuszczone oczka wodne;

5)    przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6)   sposób zagospodarowania – niezagospodarowana;

7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 7 marca 2017 roku.

8)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 21.590,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

9)  wysokość wadium – 2 159,00 zł. ( słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych  00/100),

10) wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu  22 grudnia  2017 r.  (piątek)  o godz. 900  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 21.12.2017 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie  zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.      

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.

Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w  miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2016.2147, ze zm.).

            Poprzedni przetarg ogłoszony był 19 października 2017 r. i nie dał rezultatu.

U W A G A:

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę, warunków określonych w: ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw    /Dz. U. 2016.585/, oraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tj. Dz. U. 2012.803, ze zm./. Niespełnienie warunków o których mowa wyżej, skutkować będzie unieważnieniem przetargu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za niedojście do zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,  w przypadku niespełnienia przez nabywcę przesłanek zawartych w ustawie z dnia   11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tj. Dz. U. 2012.803, ze zm./.

Szczegółowych informacji o warunkach jakie musi spełnić osoba wygrywająca przetarg aby przystąpić do zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 20.11.2017 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „Nowiny”, i na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Olszanica, 20.11.2017 r.

                                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-20
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-13
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dn.: 8.11.2017 r.

zn.: RRG.6845.22.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8.11.2017 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 100/21 o pow. 8.1120 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 2.920,32 zł.  

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 3.010,32 zł.

7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Adam Dobrowolski.

                                                                             

                                                                    WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-08
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

II publiczne przetargi nieograniczone

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości położonych w:

- w m. Rudenka, dz. nr ew.: 8, 9, 12, 13/1, 14, 15, 16, 210, 188/2, 188/4, 188/5, 188/7, 188/8.

Przetargi odbędą się w dniach 29-30.11.2017 r.   w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Niniejsze ogłoszenia  wywieszono dnia 20.10.2017 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka. Informację o wywieszeniu ogłoszeń podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.


Olszanica, dnia 20.10.2017 r.

                                                                                     Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-20
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w:

- m. Zwierzyń, dz. nr ew.:  100/21

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. (środa) o godz. 900   w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 3.11.2017 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

          Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 2.10.2017 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.


Olszanica, dnia 2.10.2017 r.

                                                                 Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-02
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Olszanica

o g ł a s z a

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego
w Paszowej, w budynku byłego „Przedszkola” oraz udziału 16778/23888 w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu, stanowiące własność Gminy Olszanica

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 284/2  położona w Paszowej;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2384 ha;

3)  zobowiązania - bez zobowiązań;

4) opis nieruchomości - przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Paszowa, po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Działka posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.

Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal mieszkalny Nr 3, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, garderoby o powierzchni użytkowej – 79,43 m2 oraz udział 16778/23888 w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego miejscowego planu       zagospodarowania   przestrzennego gminy;

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7) termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy;

8) cena wywoławcza nieruchomości – wynosi 51.687,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT.;

8) wysokość wadium – 5 200,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy).

9/ wysokość minimalnego postąpienia – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu  19 października  2017 r.  ( czwartek)  o godz. 900  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 16.10.2017 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie  zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.      

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.

Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w  miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2016.2147, ze zm.).

Poprzedni przetarg ogłoszony był 3 lipca 2017 r. i nie dał rezultatu.

Szczegółowych informacji o warunkach jakie musi spełnić osoba wygrywająca przetarg aby przystąpić do zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 12.09.2017 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „Nowiny”, i na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Olszanica, 12.09.2017 r.

                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-09-12
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Olszanica

o g ł a s z a

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości

1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020682/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 232  położona w Wańkowej;

2)  bez zobowiązań;

3)  powierzchnia nieruchomości  - 0,4038 ha;

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa - Ropienka. Teren o małym nachyleniu w kierunku południowym – w stronę rzeki. Kształt granic działki to regularny wydłużony wielokąt.

Nieruchomość leży w ok 85 % w zasięgu bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Najkorzystniejsza możliwość zapewnienia dostępu do drogi to połączenie pasem drożnym przy północnej granicy działki Nr 231 z drogą gminną – działka Nr 228.

Uzbrojenie: na działce brak jest uzbrojenia. Niepełne uzbrojenie znajduje się na działkach sąsiednich. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia oraz linia teletechniczna. W części płn. – zach. działki znajdują się pozostałości po fundamencie budynku, powyżej zbiornik ścieków z kręgów betonowych, obok częściowo zagłębiona piwnica betonowa. W części południowej działki, w odległości kilkunastu metrów od brzegu rzeki znajdują się dwa zapuszczone oczka wodne;

5)    przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6)   sposób zagospodarowania – niezagospodarowana;

7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 7 marca 2017 roku.

8)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 21.590,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

9)  wysokość wadium – 2 159,00 zł. ( słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych  00/100),

10) wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu  19 października  2017 r.  ( czwartek)  o godz. 930  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 16.10.2017 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie  zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.      

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.

Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane
z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w  miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2016.2147, ze zm.).

Poprzedni przetarg ogłoszony był 30 czerwca 2017 r. i nie dał rezultatu.

U W A G A:

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę, warunków określonych w: ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw   /Dz. U. 2016.585/, oraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tj. Dz. U. 2012.803, ze zm./. Niespełnienie warunków o których mowa wyżej, skutkować będzie unieważnieniem przetargu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za niedojście do zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,     w przypadku niespełnienia przez nabywcę przesłanek zawartych w ustawie z dnia     11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tj. Dz. U. 2012.803, ze zm./.

Szczegółowych informacji o warunkach jakie musi spełnić osoba wygrywająca przetarg aby przystąpić do zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 12.09.2017 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „Nowiny”, i na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Olszanica, 12.09.2017 r.

                                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-09-12
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
II publiczne przetargi nieograniczone

 

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w miejscowości Zwierzyń,

- dz. nr  ew.: 4/2, 20/3, 27/9, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/9

 

Przetargi odbędą się w dniu  10 października 2017 r.  ( wtorek )  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w Olszanicy w gotówce lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 6.10.2017 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień,
w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2016.2147, ze zm.).

Pierwszy przetarg ogłoszony był 20 czerwca 2017 r. i nie dał rezultatu.

WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-09-06
Publikujący -

                                                                                 Olszanica, dn.: 29.08.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29.08.2016 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 15 o pow. 0,8871 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 319,00 zł.  

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 329,00 zł.

7.Nabywcą została: Pani Ewelina Kunach.

 

                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-08-29
Publikujący -

                                                                          Olszanica, dn.: 29.08.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29.08.2016 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 13/1 o pow. 0,5312 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 191,00 zł.  

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 201,00 zł.

7.Nabywcą została: Pani Ewelina Kunach.

 

                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-08-29
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                          

znak: RRG.6840.20.2017                                  Olszanica, dn.: 14.08.2017 r.

                                                                                                             

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14.08.2017 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Rudenka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew.: 207/9 o pow. 0,2421 ha, 207/11
o pow. 0,0,0234 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr: KS1E/00021440/6.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 17.871,00 zł. + 23 % podatku VAT.

6. Cena osiągnięta w przetargu : 22.203,00 zł., w tym należny podatek VAT.

7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Dawid Konopka

 

                                                               WÓJT   GMINY   OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-08-14
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum