Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 12 13 

O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 973/8, położona w Uhercach Mineralnych, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020 687/2,

2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,2200 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona w kierunku na Solinę na osiedlu „ Połowanki” , na stoku o średnim nachyleniu. Kształt działki to regularny wielobok, położona na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki. Położona jest w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego. Działka uzbrojona jest w prąd oraz drogę dojazdową – wydzieloną.

5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,

7)cena wywoławcza nieruchomości – wynosi: 65 376.00 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 ) + 22% podatku VAT,
 

8) wysokość wadium – 6 538,00 zł. ( słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2010 r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica Plik doc 26.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-07-15
Publikujący -

 

O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a
 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej  w gminnym zasobie nieruchomości.
 
1) Nieruchomość oznaczona Nr 58/2, położona w Olszanicy, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00035189/5,
 
2) bez zobowiązań,
 
3) powierzchnia nieruchomości - 0,3771 ha,
 
4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest przy potoku Wańkowa, nadrzeczne użytki zielone, siedliska gospodarcze, teren o konfiguracji płaskiej. Położona jest przy drodze gminnej za rzeką w kierunku do stadionu .          
 
5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu  zagospodarowania   gminy,
 
6) sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,
 
7) cena wywoławcza nieruchomości -   wynosi: 7 619 ,00 zł. (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 00/100 ) – zwolnione z podatku VAT,
 
8) wysokość wadium – 762,00 zł. ( słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa złote ).
 
                   Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2010 r. o godz. 9,00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Załączniki:

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica Plik doc 28.00 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-07-15
Publikujący -

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej  w gminnym zasobie nieruchomości.

1/ Nieruchomość oznaczona Nr Nr 20/1 i 20/2, położona  w Zwierzyniu,   dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr KS1E/00020659/7
2/ bez zobowiązań,
3/ powierzchnia nieruchomości - 0,29 ha,
4/ nieruchomość położona jest w miejscowości leżącej w pobliżu Zalewu Myczkowieckiego i dalej Solińskiego na trasie biegnącej do „ cudownego źródełka ” w Zwierzyniu. Działki Nr Nr 20/1 i 20/2, położone są w peryferyjnej części Zwierzynia    i ze względu na brak dojazdu do działki Nr 20/2 stanowią jedną nieruchomość . Jest to teren płaski, działka Nr 20/2 łagodnie opada ku rzece, kształty działek zbliżone są do wydłużonych prostokątów. Rozciągają się miedzy drogą wiejską i rzeką San, na jej lewym brzegu. Działka Nr 20/1 graniczy od strony północnej bezpośrednio z drogą wiejską, na jej przedłużeniu od strony południowej położona jest działka Nr 20/2, która od strony południowej graniczy bezpośrednio z rzeką San. Od strony zachodniej i wschodniej działki raniczą z działkami zabudowanymi. Po przekątnej na kierunku północ-południe, wzdłuż działek przebiega sieć wodociągowa. Nad działką Nr 20/1, po przekątnej na kierunku północny-wschód-południowy-zachód i w poprzek na kierunku wschód-zachód i wzdłuż północnej granicy działki Nr 20/1 przebiegają napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia.
5/przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania   gminy,
6/ sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,
 
7/ cena wywoławcza nieruchomości – 102 734,00 zł.(słownie: sto dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 00/100 ) + 22% podatku VAT,
 
8/ wysokość wadium – 10 274,00 zł. / słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100 /.
 Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2010 r.  o godz. 900
w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 

więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-06-29
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA

o g ł a s z a
publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie
w najem nieruchomości zabudowanej budynkiem
sklepu w Uhercach Mineralnych


1. działka Nr 610/2 zabudowana budynkiem – sklepu, położona w miejscowości Uherce
Mineralne, dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga
wieczysta KW. Nr 23980.
2. powierzchnia działki - 0,06 ha,
3. opis nieruchomości - graniczy z działką boiska sportowego oraz drogą gminną,
4. przeznaczenie nieruchomości - zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica w/w działka przewidziana jest pod:
USŁUGI PUBLICZNE (oświaty, zdrowia, handlu, kultury, administracji itp. Istn/Potenc,
5. sposób zagospodarowania – zabudowana budynkiem parterowym , murowanym o
powierzchni użytkowej 148, 20 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-
kanalizacyjną,
6.przeznaczenie lokalu –usługowo-handlowa nieuciążliwa.
7. wywoławcza wysokość czynszu netto miesięcznie - 1.000 zł.,
8. termin wnoszenia czynszu za najem - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,
9. waloryzacja czynszu –corocznie od 1 czerwca według wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
10.podatek od nieruchomości –zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź. zm)
11. opłaty - za dostawę energii elektrycznej, według odrębnych umów z dostawcą ,za
odbiór odpadów komunalnych stałych według odrębnej umowy z przedsiębiorcą
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, lub Wynajmującemu według ustalonych stawek.

PRZETARG odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Olszanica sala nr 1.


Warunki przetargu:

1) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
2) wadium:
- wadium wynosi 180 zł. ( słownie: sto osiemdziesiąt złotych),
- wadium powinno być wniesione nie później niż dwa dni przed terminem przetargu to
jest najpóźniej do dnia 7 grudnia 2009 r.
- wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłat
czynszowych,
- wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli uczestnik , który przetarg
wygrał nie podpisze umowy najmu w ustalonym terminie.
-wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom.
3) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z jego
uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Zastrzega się iż koszt remontu (w tym również koszty obciążające wynajmującego) i dostosowania lokalu do zamierzonej przez najemcę działalności gospodarczej, ponosi najemca bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.

 


Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Regulamin przeprowadzenia przetargu i umowa najmu stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i są udostępniane do wglądu w pokoju Nr 25 w godzinach pracy Urzędu.
.Informacje dotyczące przetargu oraz o stanie technicznym lokalu ( z możliwością oględzin lokalu) można uzyskać w referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica
pokój Nr 25 ( tel. 13 461 70 45).


Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-23
Publikujący -


WÓJT GMINY OLSZANICA
o g ł a s z a

publiczny przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Uhercach Mineralnych


1. lokal położony na parterze w budynku Nr 154 Wiejskiego Domu Kultury w Uhercach
Mineralnych, posadowionego na działce Nr 424 księga wieczysta KW 20687.
2. opis lokalu - powierzchnia użytkowa lokalu 45 m2 , lokal po remoncie kapitalnym,
wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną,
3. przeznaczenie nieruchomości - zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica w/w działka przewidziana jest pod:
USŁUGI PUBLICZNE (oświaty, zdrowia, handlu, kultury, administracji itp. Istn/Potenc.
4. przeznaczenie lokalu – usługowo-handlowa nieuciążliwa.
5. wywoławcza wysokość czynszu netto miesięcznie - 300 zł.,
6. termin wnoszenia czynszu za najem - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,
7. waloryzacja czynszu –corocznie od 1 czerwca według wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
8.podatek od nieruchomości –zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
9. opłaty - za dostawę energii elektrycznej, Wynajmującemu według wskazań podlicznika,
za odbiór odpadów komunalnych stałych według odrębnej umowy z przedsiębiorcą
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, lub Wynajmującemu według ustalonych stawek.

PRZETARG odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 r. o godz. 1100
w Urzędzie Gminy Olszanica sala Nr 1.


Warunki przetargu:
1) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
2) wadium:
- wadium wynosi 54 zł. ( słownie: pięćdziesiąt cztery złote),
- wadium powinno być wniesione nie później niż dwa dni przed terminem przetargu to jest najpóźniej do dnia 7 grudnia 2009 r.
-wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłat
czynszowych,
-wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli uczestnik , który przetarg
wygrał nie podpisze umowy najmu w ustalonym terminie.
-wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3) w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom.
4) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z jego
uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Regulamin przeprowadzenia przetargu i umowa najmu stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i są udostępniane do wglądu w pokoju Nr 25 w godzinach pracy Urzędu.
.Informacje dotyczące przetargu oraz o stanie technicznym lokalu
( z możliwością oględzin lokalu) można uzyskać w referacie Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica
pokój Nr 25 ( tel. 13 461 70 45).


Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-23
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w Zwierzyniu
działki Nr 27/7 , Nr 27/7 , Nr 27/7 , Nr 27/7 , Nr 34/52 ,  
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta 20659

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm. ).

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 10. 11. 2009 r.
i na stronie internetowej UG Olszanica www.bip.olszanica.pl


Olszanica, dnia 10. 11. 2009r.

Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w Wańkowej
działki Nr 331/1 , Nr 331/1 , Nr 212 , Nr 183/1 , Nr 175  
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta 20682

Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm. ).

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 10. 11. 2009 r.
i na stronie internetowej UG Olszanica www.bip.olszanica.pl


Olszanica, dnia 10. 11. 2009 r.

 

Załączniki:

Wańkowa 2009 ogł.o przet Dzierż. Plik doc 73.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w Uhercach Mineralnych
działki Nr 63 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta 20603

działki Nr 897,899,900,901,902,904,905,936,937,938 i 939, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta 20687,

działka Nr 584
, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga
wieczysta 20687

  Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm. ).

  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 10. 11. 2009r. 
i na stronie internetowej UG Olszanica     www.bip.olszanica.pl


Olszanica, dnia 10. 11. 2009r.


 

Załączniki:

Uherce Min2009 ogł.o przet.Dzierż Plik doc 50.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w Stefkowej.

1/ działka Nr 732/1, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta 20651,
2/ powierzchnia nieruchomości - 0, 44 ha
3/ opis nieruchomości - położona za rzeką naprzeciw starego kościoła ( były dzierżawca Konik Marcin ).
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 49 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć złotych), zwolnione z pod VAT,
7/ wysokość wadium 5 zł. (słownie: pięć złoty),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 17. 12. 2009 r. o godz. 900 ( czwartek) w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 08. 12. 2009 r. do godz. 15:00

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Czynsz dzierżawny osiągnięty w drodze przetargu podlega zapłacie
w terminie podanym w umowie dzierżawy.

Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie podpisze umowy dzierżawy w ustalonym terminie.


- 2 -W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają
z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm. ).

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 10. 11. 2009 r.
i na stronie internetowej UG Olszanica www.bip.olszanica.plOlszanica, dnia 10. 11. 2009r. 

Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w Rudence
działkę Nr 8 ,Nr 9 ,  Nr 13/1,  Nr 14,  Nr 15,   Nr 16 , Nr 17,Nr 2/2 , Nr 6/2 , Nr 10, Nr 11, Nr 194 , Nr 195, Nr 191, Nr 188/7, Nr 188/2, Nr 188/5, Nr 188/8, Nr 193/3, Nr 193/1 , Nr 188/6  dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta 20650

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm. ).

  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 10. 11. 2009r. 
i na stronie internetowej UG Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 10. 11. 2009 r.

 

Załączniki:

Rudenka2009 ogł.o przet.Dzierż. Plik doc 195.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w Orelcu

1/ część działki Nr 164/3 i 162/2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta 20684
2/ powierzchnia nieruchomości - 0, 3252 ha
3/ opis nieruchomości - położona przy działce własnej Sopata Józef ( były dzierżawca Sopata Józef).
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 23 zł. (słownie: dwadzieścia trzy złote), zwolnione z pod VAT,
7/ wysokość wadium 2 zł. (słownie: dwa złote),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
Przetarg odbędzie się w dniu 17. 12. 2009r. (czwartek). o godz. 915 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium
w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 08. 12. 2009 r. do godz. 15:00

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Czynsz dzierżawny osiągnięty w drodze przetargu podlega zapłacie
w terminie podanym w umowie dzierżawy.

Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie podpisze umowy dzierżawy w ustalonym terminie.


- 2 -W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają
z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm. ).

  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 10. 11. 2009 r.
i na stronie internetowej UG Olszanica www.bip.olszanica.p


Olszanica, dnia 10. 11. 2009r. 

Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w Olszanicy
1/ działka Nr 883,  Nr 1082, Nr 43 , Nr 175, Nr 661,  Nr 660(1), Nr 660(2) , Nr 660(3) ,
Nr 1004 , 

dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00035198/5

Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm. ).

  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 10. 11. 2009r.
i na stronie internetowej UG Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 10. 11. 2009r. 

 

Załączniki:

Olszanica2009 ogł.o przet.Dzierż Plik doc 99.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -

 
O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a
 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej
w gminnym zasobie nieruchomości.

1) Nieruchomość oznaczona Nr 998, położona w Olszanicy, dla której prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta
Nr KS1E/00035189/5,


2) bez zobowiązań,

3) powierzchnia nieruchomości - 0,1068 ha,

4) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w kompleksie użytków rolnych. Teren działki płaski, od strony południowej i wschodniej zakrzaczona bezwartościowymi gatunkami jak wierzba, iwa, olcha ( bez wartości rynkowej ). Kształt granic działki to regularny wielobok. Położona jest przy drodze gminnej częściowo urządzonej ( wyżwirowanej ). Wartość działki zwiększa fakt bliskiego sąsiedztwa terenów zabudowanych.
5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,

 

więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -

O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica
dnia 16.06.2009 r. i na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl


Olszanica, dnia 16 czerwca 2009r.
Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-06-16
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości położonej w Olszanicy.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica
dnia 16.06.2009 r. i na stronie internetowej UG Olszanica www.bip.olszanica.pl


Olszanica, dnia 16.06.2009.r
Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-06-16
Publikujący -


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza

publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości położonej w Orelcu.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG Olszanica dnia 16.06.2009r.
i na stronie internetowej UG Olszanica www.bip.olszanica.pl

Olszanica, dnia 16.06.2009r.
Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-06-16
Publikujący -


O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

1. Nieruchomość oznaczona Nr 40, położona w Orelcu, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta Nr 20684
2. bez zobowiązań,
3. powierzchnia nieruchomości - 0,20 ha,
4. opis nieruchomości – - przedmiotowa działka położona jest w strefie budownictwa, wielofunkcyjnego, mieszkalno-usługowego (istniejącego i potencjalnego) w środkowej części Orelca, na stoku o wystawie południowo-zachodniej bezpośrednio przy drodze asfaltowej relacji Uherce Mineralne – Solina. Działka położona jest na wzniesieniu, dobrze nasłoneczniona i sucha,
5.przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego planu zagospodarowania gminy,
6. sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,
7. cena wywoławcza nieruchomości – 29 000, 00 zł. ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100 ) + 22% podateku VAT,
8.wysokość wadium –2 900,00 zł. /słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych /.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2009 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.


Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 17 września 2008 r. 21 listopada 2008 r. 31 stycznia 2009 r. i 25 marca 2009 r. i nie dały rezultatu.
 

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-28
Publikujący -


Przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona: Nr 427/3,Nr 998, Nr 1391,Nr 427/1, Nr 835,
Część działki Nr 635, Nr 924, Nr 923,Nr 928, Nr 929, Nr 925, Nr 926, Nr 927, Nr 1096
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-08
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-09
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-05-11
data dodania: 2023-05-10
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-05-04
data dodania: 2023-05-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 01 czerwca 2023r. 22:05:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.