Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-05-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-23 13:31
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-23 13:32
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-02-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-02-06 15:10
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-02-06 15:13

Starostwo Powiatowe w Lesku w załączeniu przesyła Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Leskim  w 2024 r.:

 

Nr 1 w Lesku, przy ul. Piłsudskiego 5 obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów;

 

- Nr 2 w Lesku, przy ul. Piłsudskiego 5 obsługiwany przez organizację pozarządową (radców prawnych).

 

Załączniki:

Punkt Nr 1 Plik pdf 158.66 KB
Punkt Nr 2 Plik pdf 144.32 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-01-02
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-01-02 13:23
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Olszanica
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

ROZBIÓRKĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO

będącego własnością Gminy Olszanica, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nr 20, posadowionego na działce o nr ewid. 131/2 obręb Uherce Mineralne (przy drodze krajowej w kierunku Leska)

- szczegóły w załączniku poniżej -
 

Załączniki:

Formularz ofertowy Plik pdf 45.86 KB
Ogłoszenie Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-11-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-21 11:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-21 11:45
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 
Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:
1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.olszanica.pl , na stronie internetowej urzędu: https://gminaolszanica.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy.
 
 
 
 
                                                                                                   WÓJT
                                                                                   mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-23 15:15
WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZ KONSULTACJE SPOŁECZNE
Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-06 12:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-23 10:12
Zarządzenie nr 552/2023 Wójta Gminy Olszanica z dnia 03.10.2023 r. ws. II przetargu nieograniczonego na  sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes-Benz 1113
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w formie II przetargu pisemnego nieograniczonego samochód specjalny pożarniczy – Mercedes-Benz 1113, rok produkcji 1977, o numerze rejestracyjnym RLS S615, będący własnością Gminy Olszanica.
§2
 1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu specjalnego, o którym mowa w § 1 na kwotę 70,000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 zł).
 2. Ustala się treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 4. Ustala się formularz ofertowy przetargu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
 1. Przemysław Wojdanowski - Przewodniczący Komisji,
 2. Marek Marynowicz - Członek Komisji,
 3. Jakub Paleczny - Członek Komisji.
 4. Katarzyna Nieznańska zastępca członka Komisji
§4
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.
§5
 1. Wzór umowy sprzedaży samochodu specjalnego stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 2. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Gminy Olszanica w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                           Wójt Gminy Olszanica 
                                    Krzysztof Zapała

Załączniki:

Przetarg Mercedes(2). Plik doc 32.08 KB
Przetarg Żuk.docx Plik doc 34.20 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-03 14:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-03 14:22
Wójt Gminy Olszanica ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego – Mercedes-Benz 1113.

Załączniki:

Mercedes 2 (1) Plik image 216.60 KB
Mercedes 2 (2) Plik image 156.31 KB
Mercedes 4 (1) Plik image 188.95 KB
Mercedes 4 (2) Plik image 205.88 KB
Przetarg Mercedes(1). Plik doc 32.07 KB
Zarządzenie Mercedes Plik pdf 66.01 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-24 13:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-24 13:05
Zarządzenie nr 538/2023 Wójta Gminy Olszanica z dnia 22.08.2023 r. ws. sprzedaży samochodu specjalnego ŻUK/A15G 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego samochód specjalny – ŻUK/A15G/, rok produkcji 1980, o numerze rejestracyjnym RLS S948, będący własnością Gminy Olszanica.
§2
 1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu specjalnego, o którym mowa w § 1 na kwotę 9.000,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100 zł).
 2. Ustala się treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 4. Ustala się formularz ofertowy przetargu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
 1. Przemysław Wojdanowski - Przewodniczący Komisji,
 2. Marek Marynowicz - Członek Komisji,
 3. Jakub Paleczny - Członek Komisji.
 4. Katarzyna Nieznańska zastępca członka Komisji
§4
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.
§5
 1. Wzór umowy sprzedaży samochodu specjalnego stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 2. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Gminy Olszanica w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Olszanica 
 Krzysztof Zapała 

Załączniki:

Ogłoszenie o sprzdaży wraz z załącznikami. Plik doc 33.96 KB
Zuk 4 Plik image 14.71 KB
Zuk1 Plik image 14.24 KB
Zuk2 Plik image 14.91 KB
zuk 3(1) Plik image 9.86 KB
zuk 3 Plik image 9.86 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 14:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 14:03

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szczegóły programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 13:58
Ogłoszenie
naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II oraz powołania komisji ds. oceny złożonych wniosków.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-04 13:11
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-08-04 14:09
Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2023/S 127-403771 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 002-004182)
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-07-05
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-07-05 13:56
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-07-05 13:57
Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Gminy Olszanica z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-05 11:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-05 11:56
Ogłoszenie
naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. oceny złożonych wniosków.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-03-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-08 15:37
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-08 15:38
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-07 12:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-01 15:02