Stanowiska ds. rachuby płac i rozliczeń

kontakt:
tel.
013 461 70-45
     013 461 70-46
fax.013 461 73-73
e-mail:
finanse@olszanica.pl
 

1. Sporządzanie list płac dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych w Urzędzie
oraz Ośrodku Pomocy Społecznej, zleceniobiorców, radnych i sołtysów -prowadzenie wymaganej w tym
zakresie dokumentacji /karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe/.
2. Dokonywanie przelewów wynagrodzeń i zasiłków na konta osobiste pracowników oraz potrąceń
dotyczących rozliczeń z list płac na właściwe konta.
3. Obliczanie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz jego rozliczanie
wg deklaracji z Urzędem Skarbowym.
4. Sporządzanie rocznego obliczenia podatku oraz informacji o uzyskanych dochodach pracowników,
wykonawców i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Terminowe sporządzanie raportów i deklaracji w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego :
a) ZUS RCA – raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego,
b) ZUS RZA – raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
c) ZUS RSA – raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
d) RMUA – raport miesięczny dla ubezpieczonych,
e) DRA – miesięczna deklaracja rozliczeniowa.
6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących płac i zatrudnienia.
7. Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - Rp7.
8. Rozliczanie składek, deklaracje – Fundusz Pracy i PFRON.
9. Wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z tytułu zatrudnienia lub innych umów.
10. Prowadzenie właściwych dla stanowiska teczek spraw, prawidłowe opisywanie dokumentów,
przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum zakładowego.

 

Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2009-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-20 13:54