Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych

kontakt:
tel.
013 461 70-45
     013 461 70-46
fax.013 461 73-73
e-mail:
finanse@olszanica.pl

 

1. Prowadzenie wymaganych przepisami prawa urządzeń księgowych z zakresu:
- wydatków budżetowych Urzędu Gminy ora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (syntetykai analityka) w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
- inwestycji , środków trwałych - wg źródeł finansowania,
- zaangażowania i planu finansowego,
- wyodrębnionych ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków UE.
2. Bieżąca analiza kartotek kosztów i wydatków.
3. Kompletowanie wyciągów, dokumentów księgowych oraz terminowe księgowanie.
4. Prowadzenie rozliczeń kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald.
5. Sporządzanie miesięcznych - rocznych zestawień obrotów i sald kont, rozrachunkowych, kosztów,
inwestycji i wydatków budżetowych, funduszu oraz dokonywanie przeksięgowań zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z zakresu prowadzonej księgowości wydatkówbudżetowych, zobowiązań i zaangażowania.
7. Zestawienie danych oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu, informacji o przebieguwykonania budżetu.
8. Rozliczanie wydatków finansowanych z dotacji na zadania zlecone i własne, sprawozdawczość budżetowa w tym zakresie.
9. Zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty oraz zastępstwo skarbnika gminy podczas
nieobecności,
10. Prowadzenie właściwych dla stanowiska teczek spraw, zgodne z przepisami prawem opisywanie dokumentów oraz przechowywanie, przygotowywanie do archiwum zakładowego.

 

Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2009-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-20 13:53