Stanowiska ds. rozliczeń odpadów komunalnych i VAT

kontakt:

tel. 013 461 70-45
013 461 70-46
fax.013 461 73-73
e-mail:
finanse@olszanica.pl

1. Organizowanie przetargów na wywóz odpadów komunalnych
2. Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery, pojemniki ,kosze uliczne).
3. Przygotowywanie wspólnie z Radcą Prawnym projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy oraz opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Prowadzenie kart opłat za odpady komunalne właścicieli nieruchomości, ewidencji osób zobowiązanych
do uiszczania opłat w systemie komputerowym.
5. Egzekwowanie opłat za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, rozliczanie sołtysów z pobranych
kwot i przekazywanie właściwym pracownikom informacji o należnym sołtysom wynagrodzeniu
z w/w tytułu.
6. Opracowywanie decyzji i prowadzenie postępowania w sprawie zastępczego wywozu odpadów.
7. Prowadzenie rejestru VAT w zakresie opłat za śmieci.
8. Kompletowanie rejestrów częściowych VAT, sporządzanie rejestru zbiorczego, sporządzanie miesięcznych
deklaracji VAT - 7, korekt, oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług z Urzędem
Skarbowym.
9. Prowadzenie urządzeń księgowych (amerykanka) dla budżetu gminy – organu oraz miesięczne , terminowe
przekazywanie uzgodnionych danych pracownikom księgującym dochody i wydatki budżetowe, sporządzanie
bilansu rocznego z wykonania budżetu gminy.
10. Rozliczenia w zakresie inwestycji oraz zakupu środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji, naliczenie
rocznych kwot umorzenia i amortyzacji, sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie środków
trwałych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, prowadzenie i aktualizacja kart środków trwałych.
11.Prowadzenie właściwych dla stanowiska teczek spraw, prawidłowe opisywanie dokumentów,
przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum zakładowego.

 

Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2009-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-20 13:53