Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-25
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-21
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-20
Publikujący -

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy”. (RRG.271.4.2017).

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

 

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą uznano ofertę:

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły 2 ważne oferty. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty 60 pkt

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40 pkt

Razem

1.

BORSTAR USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JERZY BORGOSZ 38-600 Lesko ul. Kaczkowskiego 5

172 115,62 zł – 41,83 pkt

60 miesięcy – 40 pkt

41,83+40 = 81,83 pkt

2.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE  inż. Jakub Kiełbasa 38-722 Olszanica

120 000,65 zł – 60 pkt

60 miesięcy – 40 pkt

60+40= 100 pkt

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Olszanica

 

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-12
Publikujący -

RRG.271.2.2017                                                                                                                                                                                                             Olszanica, 2017-07-11

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica (RRG.271.2.2017).

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

 

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, długość okresu gwarancji jakości – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 609 i 640 w km 0+000 – 0+052

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 13 623,48 zł brutto

 

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 212 w km 0+000 – 0+043

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 18 637,08 zł brutto

 

Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. 661 w km 0+000 – 0+083

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 22 054,52 zł brutto

 

Zadanie nr 4 -  Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. 931 w km 0+000 – 0+071

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 31 062,42 zł brutto

 

Zadanie nr 5– Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 488 w km 0+000 – 0+059

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 18 258,61 zł brutto

 

Zadanie nr 6 – Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 434 i 427/4  w km 0+000 – 0+081

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 24 790,16 zł brutto

 

Zadanie nr 7 - Przebudowa dróg w m. Rudenka   o nr ewid. 122/3 i 123/2 w km 0+083 – 0+139 i o nr ewid. 57/9 w km 0+000 – 0+092

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 42 826,14 zł brutto

 

Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi w m. Stefkowa o nr ewid. dz. 397 w km 0+000 – 0+063

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 18 877,55 zł brutto

 

Zadanie nr 10 – Przebudowa dróg w m. Olszanica o nr ewid. 143 i 172 w km 0+000 – 0+103 i nr ewid. 138 w km 0+000-0+101

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

kwota: 55 044,22 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły 2 ważne oferty. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

60 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40 pkt

Razem

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 –

13 623,48 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 2 –

18 637,08 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 3 –

 22 054,52 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 4 –

 31 062,42 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 5 –

18 258,61 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 6 –

 24 790,16 zł – 60 pkt

60 miesięcy

 – 40 pkt

Zadanie nr 1

 60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 2

 60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 3  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 4  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 5  

60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 6  

60+40=100 pkt

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o.                                 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 –

 13 911,30 zł – 58,76 pkt

 

Zadanie nr 2 –

 19 040,40 zł – 58,73 pkt

 

Zadanie nr 3 –

 22 311,28 zł – 59,31 pkt

 

Zadanie nr 4 –

 32 542,11 zł – 57,27 pkt

 

Zadanie nr 5 –

 19 383,45 zł – 56,52 pkt

 

Zadanie nr 6 –

 25 637,53 zł – 58,02 pkt

 

Zadanie nr 7 –

 42 826,14 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 8 –

 18 877,55 zł – 60 pkt

 

Zadanie nr 10 –

 55 044,22 zł – 60 pkt 

60 miesięcy

 – 40 pkt

 

Zadanie nr 1

58,76+40 = 98,76 pkt

 

Zadanie nr 2

58,73+40 = 98,73 pkt

 

Zadanie nr 3

59,31+40 = 99,31 pkt

 

Zadanie nr 4

57,27+40 = 97,27 pkt

 

Zadanie nr 5

56,52+40 = 96,52 pkt

 

Zadanie nr 6

58,02+40 = 98,02 pkt

 

Zadanie nr 7

60+40 = 100 pkt

 

Zadanie nr 8

60+40 = 100 pkt

 

Zadanie nr 10

60+40 = 100 pkt

 

 

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-11
Publikujący -

RRG.271.4.2017                                                                                                Olszanica, 2017-07-11

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

                Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Olszanica przekazuje informacje, dotyczące otwarcia ofert na zadanie: „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy”.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 120 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Informacje dotyczące ofert złożonych w terminie:

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

1.

BORSTAR USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JERZY BORGOSZ 38-600 Lesko ul. Kaczkowskiego 5

172 115,62 zł

60 miesięcy

2.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE inż. Jakub Kiełbasa 38-722 Olszanica

120 000,65 zł

60 miesięcy

 

Zgodnie z SIWZ termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj.:

- termin wykonania zamówienia: 31.10.2017r.

- warunki płatności: 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów.

                                              

                                                                                                                                                                Wójt Gminy Olszanica

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-11
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-10
Publikujący -

    

  RRG.271.2.2017                                                                                     Olszanica 2017-07-06

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

                Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) gmina Olszanica przekazuje informacje, dotyczące otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Olszanica.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie nr 1 – 14 000 brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych)

Zadanie nr 2 – 20 000 brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 3 – 20 000 brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 4 – 25 000 brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Zadanie nr 5 – 20 000 brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 6 – 25 000 brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Zadanie nr 7 – 45 000 brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Zadanie nr 8 – 15 000 brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Zadanie nr 9 – 38 502 brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwa złote)

Zadanie nr 10 – 44 000 brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)

Zadanie nr 11 – 49 087,82 brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 82/100).

 

Informacje dotyczące ofert złożonych w terminie:

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

Długość okresu gwarancji jakości

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 - 13 623,48 zł   Zadanie nr 2 - 18 637,08 zł   Zadanie nr 3 - 22 054,52 zł   Zadanie nr 4 - 31 062,42 zł    Zadanie nr 5 - 18 258,61 zł     Zadanie nr 6 - 24 790,16 zł   Zadanie nr 9 - 84 959,18 zł

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o.                                 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 - 13 911,30 zł   Zadanie nr 2 - 19 040,40 zł  Zadanie nr 3 - 22 311,28 zł   Zadanie nr 4 - 32 542,11 zł   Zadanie nr 5 - 19 383,45 zł   Zadanie nr 6 - 25 637,53 zł     Zadanie nr 7 - 42 826,14 zł     Zadanie nr 8 - 18 877,55 zł  Zadanie nr 9 - 86 811,56 zł  Zadanie nr 10 - 55 044,22 zł   Zadanie nr 11 - 106 764,00 zł

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj.:

- termin wykonania zamówienia: 30.09.2017r.

- warunki płatności: 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów.

 

Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-06
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-28
Publikujący -

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania "Zakup biletów mieszięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Olszanica od 1 września 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku".

Załączniki:

Informacja Plik pdf 500.82 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-06
Publikujący -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania : RRG.271.15.2016  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica. Organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica”

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt , Odległość PSZOK od granic administracyjnych Gminy Olszanica – 20 pkt., Odległość bazy magazynowo – transportowej od granicy Gminy Olszanica- 20 pkt

Wybór najkorzystniejszej oferty :

        - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

P.H.U. Transprzęt Czesław Grządziel 38-500 Sanok Zabłotce 51 

Załączniki:

Informacja Plik pdf 518.06 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-03
Publikujący -

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica. Organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica”, oznaczonego nr RRG.271.15.2016.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-12-31
Publikujący -

Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica. Organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Olszanica”, oznaczonego nr RRG.271.15.2016.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 344.14 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-12-27
Publikujący -

 

   RRG. 271.14.2016                                                                 Olszanica 2016-12-01

 

                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.14.2016 Przebudowa ciągu dróg , nr ewid. dz.1128 i 1133 w m. Olszanica w km 0+000 – 0+176   

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt ,  gwarancja – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty :

        - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas 38-711 Ropienka, Zawadka 50  

 

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęły 2 ważne  oferty, nieprzekraczające kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

    

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Gwarancja

40 pkt

Razem 100 pkt

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

79 855,14

60 m-cy /

60+40= 100

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

83 191,10

60 m-cy /

57,59 +40= 97,59

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   4) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-12-01
Publikujący -

    RRG. 271.14.2016                                   Olszanica 2016-11-25  

 

                                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) gmina Olszanica  przekazuje informacje, dotyczące otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa ciągu dróg , nr ewid. 1128 i 1133 w m. Olszanica w km 0+000 -0+176  

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 62 500,00  zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset )

 

LP

Nazwa podmiotu

Kwota z oferty

Gwarancja

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50

79 855,14

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o , 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

83 191,10

Gwarancja 60 m-cy

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-11-25
Publikujący -

   RRG. 271.12.2016                                                   Olszanica 2016-11-24 

 

                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.12 Przebudowa ciągu dróg , nr ewid. 341,384 w m Wańkowa w km 0+000 – 0+288  

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt ,  gwarancja – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty :

   - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

 

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęły 2 ważne  oferty, nieprzekraczające kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

    

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Gwarancja

40 pkt

Razem 100 pkt

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

82821,31

60 m-cy / 40 pkt

55,58+40=95,58

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

76728,38

60 m-cy / 40 pkt

60+40=100

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   4) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-11-24
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-11-18
Publikujący -

   RRG. 271.11.2016                                                                         Olszanica 2016-11-04 

 

                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.11 Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne i utwardzenia placów w m. Stefkowa i Rudenka  

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne i utwardzenia placów w m. Stefkowa i Rudenka  

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt ,  gwarancja – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty :

Zadanie nr 1 – przebudowa drogi nr ewid. 420/1 w m. Uherce Mineralne

 - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje wojska Polskiego 74

 

Zadanie nr 2 – Utwardzenie placu nr ewid. dz. 57/10 w m. Rudenka

      Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711      

      Ropienka, Zawadka 50,

 

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi nr ewid. dz 415/1 i utwardzenie placu na dz. nr ewid. 416/1 w m. Stefkowa

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

 

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęły 3 ważne  oferty, nieprzekraczające kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

    

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Gwarancja

40 pkt

Razem 100 pkt

1

„Transprzęt” Czesław Grządziel, 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Zadanie nr 1 –

25 030,01

 

Zadanie nr 2 – 59 477,24

 

Zadanie nr 3 – 72 509,94

 

/ 60 pkt

60 m-cy/40 pkt

Zadanie nr 1 – 55,26+40 = 95,26

 

Zadanie nr 2 59,35+40 = 99,35

 

Zadanie nr 3 59,18+40 = 99,18

2.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

Zadanie nr 1 – 26 026,80

 

Zadanie nr 2 – 58 842,71

 

Zadanie nr 3 74 065,68

60 m-cy / 40 pkt

Zadanie nr 1 – 53,14+40 = 93,14

 

Zadanie nr 2 60+40=100

 

Zadanie nr 3 57,94+40= 97,94

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 – 23 052,66

 

Zadanie nr 2 – 59 536,13

 

Zadanie nr 3 – 71 528,67

60 m-cy / 40 pkt

Zadanie nr 1 60+40=100

 

Zadanie nr 2 59,30 +40 = 99,30

 

Zadanie nr 3 60+40 = 100

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   4) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                                           Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-11-04
Publikujący -

    RRG. 271.11.2016                                                     Olszanica 2016-10-27   

 

                                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) gmina Olszanica  przekazuje informacje, dotyczące otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa drogi w m. Uherce Mineralne i utwardzenie placów w m. Stefkowa i Rudenka.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 156 000,00  zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

LP

Nazwa podmiotu

Kwota z oferty

Gwarancja

1

Transprzęt Czesław Grządziel

38-500 Sanok

Zabłotce 51

Zadanie nr 1 – 25 030,01

Zadanie nr 2 – 59 477,24

Zadanie nr 3 – 72 509,94

Gwarancja 60 m-cy

2

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, 38-711 Ropienka , Zawadka 50

Zadanie nr 1 – 26 026,80

Gwarancja 60 m-cy

Zadanie nr 2 – 58 842,71

Zadanie nr 3 – 74 065,68

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o , 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 1 – 23 052,66

Gwarancja 60 m-cy

Zadanie nr 2 – 59 536,13

Zadanie nr 3 71 528,67

Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-10-27
Publikujący -

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszanica w sezonie 2016/2017”.

 

            Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016  Nr 2164 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia , iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę :

Zadanie nr 1 - Olszanica drogi : Kąkol Wiesław Gospodarstwo Rolne, Wankowa 44 A, 38-711 Ropienka   - 170 zł/  km brutto. Termin płatności  30 dni

 

Zadanie nr 2 – Olszanica – chodniki – Kąkol Wiesław Gospodarstwo Rolne, Wankowa 44 A, 38-711 Ropienka - 170 zł /km brutto .Termin płatności  30 dni

 

Zadanie nr 4 : Paszowa drogi – Kąkol Wiesław , Wańkowa 44, 38-711 Ropienka  - 200 zł /km Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 5 – Rudenka – Firma Handlowo Usługowa Dobrox Jerzy Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne 140 A – 170 zł/ km .Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 6 – Zwierzyń – Firma Handlowo Usługowa Dobrox Jerzy Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne 140 A – 170 zł/km. Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 7 – Stefkowa drogi - Kąkol Wiesław Gospodarstwo Rolne, Wankowa 44 A, 38-711 Ropienka - 170 zł /km brutto . Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 8 – Stefkowa – chodniki - Kąkol Wiesław Gospodarstwo Rolne, Wankowa 44 A, 38-711 Ropienka  - 170 zł /km brutto. Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 9 – Wańkowa – drogi – Usługi Leśne Danuta Godnicz, Wańkowa 43 a, 38-711 Ropienka    - 140 zł /km. Termin płatności  30 dni

 

Zadanie nr 10 – Uherce Mineralne – drogi -  Firma Handlowo Usługowa Dobrox Jerzy Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne 140 A – 118 zł/ km. Termin płatności  30 dni

Zadanie nr 11 – Uherce Mineralne – chodniki - Firma Handlowo Usługowa Dobrox Jerzy Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne 140 A – 148 zł/ km. Termin płatności  30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Oferty odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Streszczenie oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu:

W wyniku postępowania oferty złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczna punktów wg kryterium cena

1

Usługi Leśne Danuta Godnicz, 38-711 Ropienka, Wańkowa 43 A 

 

 

Zadanie nr 9 –  60+40 =100 pkt

2

Kąkol Wiesław , Gospodarstwo Rolne , Wańkowa 44 a, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 -  60+40 = 100

Zadanie nr 2 – 60+40 = 100

Zadanie nr 4 – 60+40 = 100

Zadanie nr 7 - 60+40 = 100

Zadanie nr 8 – 60+40 = 100

Zadanie nr 9 – 42+40 = 82

 

3.

Firma Handlowo Usługowa Dobrox , Jerzy Dobrowolski, 38-623 Uherce Mineralne 140 A

Zadanie nr 10 – 60+40 = 100

Zadanie nr 11 – 60+40 = 100

Zadanie nr 5 – 60+40 = 100

Zadanie nr 6 – 60+40 = 100

 

Nie wykluczono ofert

Nie odrzucono ofert

Umowy z wybranymi wykonawcami  w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2  ustawy Pzp zostaną zawarte po upływie terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-10-25
Publikujący -

                                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) przekazuje informacje, dotycząca otwarcia ofert na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 .

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 60 000,00  zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

 

LP

Nazwa podmiotu

Kwota z oferty

Termin płatności

 

1

Usługi Leśne Godnicz Danuta Wańkowa 43 A

Miejscowość Wańkowa –drogi 140,00 zł/m-g brutto

30 dni

 

2

Wiesław Kąkol Wańkowa 44

Miejscowość Olszanica – drogi 170,00 zł/m-g brutto

30 dni

 

Miejscowość Olszanica – chodniki 170,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Stefkowa – drogi 170,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Stefkowa – chodniki 170,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Paszowa – drogi 200,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Wańkowa – drogi 200,00 zł/m-g brutto

3

Firma Handlowo – Usługowa „DOBROX” Jerzy DobrowolskiUherce Mineralne 140 A

Miejscowość Rudenka – drogi 170,00 zł/m-g brutto

30 dni

 

Miejscowość Zwierzyń – drogi 170,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Uherce Mineralne – drogi 118,00 zł/m-g brutto

Miejscowość Uherce Mineralne – chodniki 148,00 zł/m-g brutto

 

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert Plik doc 303.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-10-19
Publikujący -

   RRG. 271.9.2016                                                                         Olszanica 2016-09-26    

 

                                   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.9.2012

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Nr 118307 dz. nr ewid. 1230/1 w miejscowości Olszanica w km 0+165 – 0+335  

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt , doświadczenie kierownika robót drogowych – 20 pkt, gwarancja – 20 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę  nr 1  złożoną przez:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęła 1 ważna oferta, nieprzekraczająca kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Oferta na kwotę  50 054,54 zł       

    

 1. Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Doświadczenie kierownika robót drogowych

20 pkt

Gwarancja

20 pkt

Razem 100 pkt

1

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

50 054,54

/ 60 pkt

5 robót\ 20 pkt

60 m-cy/20 pkt

100 pkt

 

 1. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z     

            art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

                                                                                     Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-09-26
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-08-11
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-07-27
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-06-22
Publikujący -

 

    RRG. 271. 4.2016                                                 Olszanica 2016-06-14

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja i przebudowa drogi gminnej do pól o nr ewid.dz.361 w m. Paszowa na dł. 460 m ” . Nr sprawy RRG.271.4.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Budowlane Henryk Biłas , Zawadka 50, 38-711 Ropienka
 3. Uzasadnienie  wyboru:

Oferta odpowiada  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + gwarancja)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota + gwarancja

Ocena

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Transprzęt” Czesław Grządziel , 38-500 Sanok, Zabłotce 51

47 818,59 – 36 miesięcy

89,22 +3 = 92,22

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlana Henryk Biłas, 38-711 Ropienka, Zawadka 50

44 913,45 – 60 miesięcy

95 +5 = 100

3.

Dariusz Popiel, 38 -503 Mrzygłód, Tyrawa Solna 27

49 998,17 – 0 miesięcy

85.33 =85,33

4.

Usługi Sprzętem Specjalistycznym DRAHAR Rafał Drahusz, Stefkowa 74, 38-722 Olszanica

54 891,64 – 24 miesiące  

77.73+2 = 79,73

5.

Zakład Budowlano Drogowy Bieszczady sp. z o.o, ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne

56 204,26 – 0 miesięcy

75,91 = 75,91

6.

Firma

Produkcyjno Handlowo Usługowa Leon Dobrowolski, Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

51 510,94 – 48 miesięcy

82,83 +4 = 86,83

II Oferty wykluczone – nie wykluczono

 1. Oferty odrzucone – nie odrzucono
 1. Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3 Pzp.

 

                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-06-14
Publikujący -

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszanica w m. Olszanica, Paszowa Zwierzyń” . Nr sprawy RRG.271.5.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Zadanie nr 1. Przebudowa dróg gminnych w m. Olszanica o nr ewid. dz. 577 i 556 – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Transprzęt” Czesław Grządziel, 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 23 w m. Paszowa – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 138/32 i 138/36 w m. Zwierzyń – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych  sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

II.                Uzasadnienie  wyboru:

Oferty odpowiadają  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + gwarancja)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota + gwarancja

Ocena

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Transprzęt” Czesław Grządziel , 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Zadanie nr 1 – 51 410,30 – 36 miesięcy

Zadanie nr 2 – 14 859,38 – 36 miesięcy

Zadanie nr 3 – 29 977,18 – 36 miesięcy

 1. 95+3 = 98
 2. 95+3 = 98
 3. 94,04 +3 =97,04

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlana Henryk Biłas, 38-711 Ropienka, Zawadka 50

Zadanie nr 1 – 61 968,51 –  60 miesięcy

Zadanie nr 2 – 18 382,35 – 60 miesięcy

Zadanie nr 3 – 33 521,19 – 36 miesięcy

 1. 78,81+5 = 83,81
 2. 76,79+5= 81,79
 3. 84,1+5 = 89,1

3.

Firma Transport Handel Usługi „Drogmax” Andrzej Zawiślan , 38-505 Bukowsko 325

Zadanie nr 1 – 64 046,84 – 60 miesięcy

Zadanie nr 2 – 18 322,63

- 60 miesięcy

Zadanie nr 3 – 35 596,35 – 60 miesięcy

 1. 76,25+5 = 81,25
 2. 77,04 +5 = 82,04
 3. 79,19+5=84,19

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego

Zadanie nr 1 57 535,53 – 60 miesięcy

Zadanie nr 2 – 15 049,05 – 60 miesięcy

Zadanie nr 3 – 29 676,21 – 60 miesięcy

 1. 84,88 +5 = 89,88
 2. 93,80+5 = 98,80
 3. 95+5 = 100

II Oferty wykluczone – nie wykluczono

III.             Oferty odrzucone – nie odrzucono

IV.             Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3 Pzp. 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-06-13
Publikujący -

 

    RRG. 271. 3.2016                                                         Olszanica 2016-05-18

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 118317 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+140” . Nr sprawy RRG.271.3.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74  

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego

50 685,84

100

II Oferty wykluczone – nie wykluczono

III. Oferty odrzucone – nie odrzucono

IV. Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 1a Pzp.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-05-18
Publikujący -

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne pn:” Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica
w roku 2016”

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164) Gmina Olszanica unieważnia postępowanie pn:  Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2016” z uwagi na to, że cena z najniższą ceną przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie zamówienia 110 000 zł. Oferta z najniższą ceną wynosi 129 600 zł.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Olszanica 25 kwiecień 2016 rok

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-04-25
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
przetarg.docx Plik doc 11.49 KB
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-01-28
data dodania: 2022-01-25
data dodania: 2022-01-21
data dodania: 2022-01-20
data dodania: 2022-01-17
data dodania: 2022-01-10
data dodania: 2022-01-10
data dodania: 2022-01-05
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 28 stycznia 2022r. 23:40:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.