1 2 ... 13 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-01 13:31
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 14.11.2022 r.
sygn. akt:
RRG.6733-6.7.2022.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 14.11.2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek  Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222 została wydana decyzja znak: RRG.6733.7.2022.CP z dnia 14.11.2022 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa 10 budynków rekreacji indywidualnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy”, planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001, gm. Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
 
 
 
                                                        Zastępca Wójta Gminy Olszanica
                                                                     dr Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-14 13:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 02.11.2022 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-2.9.2022.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 2 listopada 2022 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38- 722 Olszanica 81 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej”, na działkach o nr ewid. 177, 133/2, 132/2, 131/2, 129/2, 129/1, 128 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne w gminie Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).   
 
 
 
                                                        Zastępca Wójta Gminy Olszanica
 
                                                                              Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-02 13:24
RRG.7031.1.2022                                                                 Olszanica, 25.10.2022 r.                                                                                                          

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Olszanica

 
Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości informację,

 
 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszanica oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszanica w 2023 r.”

 
Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:
1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Olszanica https://bip.olszanica.pl/ na stronie internetowej urzędu: https://gminaolszanica.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy


 
                                                                                  Z up. Wójta
                                                                                dr  Robert Petka
                                                                                Zastępca Wójta
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-25 14:47
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-21 12:38
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 20-10-2022 r.
 znak sprawy:
RRG.6733-5.8.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
że w dniu 20.10.2022 r. postanowieniem znak: RRG.6733-4.8.2022.CP zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 351/4 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 20.10.2022 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).    
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                                          Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-20 11:51
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-20
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-20 15:18
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 19.10.2022 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.8.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 19 października 2022 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
ZAWIADAMIA
że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa działającej przez Pełnomocnika Pana Jonasza Odrzywołek zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 351/4 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                                          Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-19 12:12
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-17 15:12
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-17 15:10
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-14
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-14 14:32
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-06 14:32
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 26.09.2022 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.7.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 26 września 2022 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503) Wójt Gminy Olszanica,
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa 10 budynków rekreacji indywidualnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy”, planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI

 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                                                   Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-26 14:09
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-09-22
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-09-22 14:17
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-09-22 14:21
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-09-12
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-09-12 15:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 02-09-2022 r.
znak sprawy:
RRG.6730-7.28.2022.WZ                                                          
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
że postanowieniem znak: RRG.6730-6.28.2022.WZ z dnia 02.09.2022 r. wezwano Inwestora do złożenia wyjaśnień oraz materiałów  dowodowych do wniosku w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY

 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 23.08.2022 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                        Wójt Gminy Olszanica
                                                                            Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-02 10:05
Olszanica 26.08.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1275)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA
 
 
          W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Olszanicy projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie  Gminy Olszanica, Wójt Gminy Olszanica informuje, że w dniu 14 września 2022 roku w godzinach od 12.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy odbędą się konsultacje społeczne w których uczestniczy wykonawca przedmiotowej dokumentacji tj. Las-R Sp. z o.o.  ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków
 
 
                                                                              Wójt Gminy Olszanica
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2022-08-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-26 14:32
Olszanica, dnia 26.08.2022 r. 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30, art. 46 pkt. 3 i art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica informuje, że przystępuje do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wykonaniem  uproszczonego planu urządzenia lasu dla Gminy Olszanica na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r.
 
 
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-26 14:33
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 24.08.2022 r.
sygn. akt: RRG.6733.6.2022.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta gminy Olszanica
z dnia 24.08.2022 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja znak: RRG.6733.6.2022.CP z dnia 24.08.2022 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach o nr ewid. 82 i 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa w gminie Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.             
 
 
                                                             Wójt Gminy Olszanica
                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 10:27
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 23-08-2022 r.
 
znak sprawy:
RRG.6730-6.28.2022.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
że postanowieniem znak: RRG.6730-5.28.2022.WZ z dnia 23.08.2022 r. podjęto postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 23.08.2022 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                   Wójt Gminy Olszanica
                                                     Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-23 11:28