Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 14 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-11-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-11-06 09:37
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-11-06 09:38
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 31.10.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733.16.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 31 października 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 16/2019, znak: RRG.6733.16.2019.CP z dnia 31.10.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 973/17, 693, 754, położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Olszanica, w dniach od 31-10-2019 r. do 14-11-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                                                                                             
 
                                                                  
 
                                                                    Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                  mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-31 07:33
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-10-30
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-10-30 10:40
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 29.10.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.13.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 29 październik 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

     Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zo.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej w imieniu pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25 została wydana decyzja Nr 13/2019, znak: RRG.6733.13.2019.CP z dnia 29.10.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 216, 213, 214, 217/2, 217/1 położonych w  miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Uherce Mineralne, w dniach od 29-10-2019 r. do 12-11-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
 
                                                                      
                                                             
                                                             Wójt Gminy Olszanica
  
                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-29 10:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-29 10:36
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-10-28
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-10-28 14:09
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia 28.10.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-10.10.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 28 października 2019 r.
 o wniesieniu odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego    
 
  Na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,z późn.zm.),
      Zawiadamiam
 
że w dniu 22.10.2019 r. wpłynęło odwołanie strony od decyzji Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6733.10.2019.CP z dnia 15.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 51, 69, 100/3, 100/4, 70, 71, 52/2, 52/3, 386, 388, 7/1, 7/2, 7/3 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica oraz na działkach o nr ew.: 299, 298, 297, 295, 296, 301, 292, 293, 294, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15 położonych w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
       W związku z powyższym tut. Organ pismem z dnia 28.10.2019 r. przekazał wniesione odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
 
                                                                                     
 
                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-28 12:00
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia  18-10-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220-9.6.2019.dś
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

 
     Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Błyskal, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarzadzania Drogami i Mostami, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów z dnia 25.07.2019 r. (data wpływu 29.07.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
   W dniu 18 października 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica.
   Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
   Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
                                                                             
                                                                                Wójt Gminy Olszanica 

                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 
Otrzymują:
 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów, działająca w imieniu Pełnomocnika Pana Mariusza Błyskal, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami,
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie
  z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)
 4. RRG- a/a.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-18 07:52

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dnia  18-10-2019 r.

znak sprawy:

RRG.6220-9.6.2019.dś

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712.), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Błyskal, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarzadzania Drogami i Mostami, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów z dnia 25.07.2019 r. (data wpływu 29.07.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,

 WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

            W dniu 18 października 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica.

             W dniach od 18 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                                                        mgr in
ż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-18 07:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dnia 18.10.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733.15.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 18 października 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 15/2019, znak: RRG.6733.15.2019.CP z dnia 18.10.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,przebudowa i budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 1164, położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Olszanica, w dniach od 18-10-2019 r. do 04-11-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl. W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                                                                                             
 
 
                                                                      
 
                                                                                    Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-18 08:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dnia 15.10.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.10.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta gminy Olszanica

z dnia 15 października 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl została wydana decyzja Nr 10/2019, znak: RRG.6733.10.2019.CP z dnia 15.10.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”,  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 51, 69, 100/3, 100/4, 70, 71, 52/2, 52/3, 386, 388, 7/1, 7/2, 7/3 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica oraz na działkach o nr ew.: 299, 298, 297, 295, 296, 301, 292, 293, 294, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15 położonych w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Uherce Mineralne, w dniach od 15-10-2019 r. do 29-10-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
              
                                                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-15 12:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-15 12:02
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 14.10.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-7.13.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 14 października 2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) ,

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 216, 213, 214, 217/2, 217/1 położonych w  miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, przy udziale pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 14-10-2019 r. do 28-10-2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                            
 
                                                                              Wójt Gminy Olszanica
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-14 07:55
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 14.10.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.14.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 14 październik 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zo.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej w imieniu pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25 została wydana decyzja Nr 14/2019, znak: RRG.6733.14.2019.CP z dnia 14.10.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 610/4, 609, 409, 403/13, 403/12 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Uherce Mineralne, w dniach od 14-10-2019 r. do 28-10-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
 
                                                                      
                                                             
                                                                             Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-14 08:03
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 14.10.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.16.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 14 października 2019 r.
 
 
          Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawyz dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 973/17, 693, 754 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 14.10.2019 r. do 28.10.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
 

 
Wójt Gminy Olszanica
 
mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-14 11:41
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-10-10
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-10-10 15:12
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia  08-10-2019 r.
 
znak sprawy: RRG.6220-16.2.2017.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.),  w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. W dniu 04.10.2019 r., wpłynęła do tut. organu Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.60.1533.2019 z dnia 2 października 2019 r. postanawiająca uchylić w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6220.2.2017.dś z dnia 21.06.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,) i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
 
Z treścią ww. decyzji i aktami sprawy zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-08 14:07
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-07 13:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 04.10.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.12.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 4 października 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zo.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej w imieniu pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25 została wydana decyzja Nr 12/2019, znak: RRG.6733.12.2019.CP z dnia 04.10.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 294/4, 294/2, 293 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Uherce Mineralne, w dniach od 04-10-2019 r. do 18-10-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
 
                                                                      
                                                             
                                                               Wójt Gminy Olszanica
  
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-04 08:05
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia  27-09-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220.4.2019.dś
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.),w związku z wnioskiem Pana Roberta Jagieło zam. ul. Pużaka 6, 38-400 Krosno, w przedmiocie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oraz przebudowa stacji LPG: zmiana lokalizacji istniejącego dystrybutora, budowa wiaty zadaszającej dystrybutory, montaż zbiornika podziemnego na BP i ON do 30 m 3 z osprzętem, montaż dwóch dystrybutorów, demontaż istniejącej wiaty oraz rozbudowa i przebudowa budynku obsługi klienta”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 393/18 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
W dniu 27 września 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oraz przebudowa stacji LPG: zmiana lokalizacji istniejącego dystrybutora, budowa wiaty zadaszającej dystrybutory, montaż zbiornika podziemnego na BP i ON do 30 m 3 z osprzętem, montaż dwóch dystrybutorów, demontaż istniejącej wiaty oraz rozbudowa i przebudowa budynku obsługi klienta”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 393/18 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
 
W dniach od 27 września 2019 r. do 27 października 2019 r. każdy może zapoznać sięz treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
 
   
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-27 09:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-27 12:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 27.09.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-6.14.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 27 września 2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) ,

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 610/4, 609, 409, 403/13, 403/12 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, przy udziale pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 27-09-2019 r. do 11-10-2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                            
 
                                                                             Wójt Gminy Olszanica
                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-27 09:38

WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia  25-09-2019 r.

znak sprawy:

RRG.6220-8.6.2019.dś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018. 2081, z późn. zm.),
oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.),
w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Błyskal, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarzadzania Drogami i Mostami, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów z dnia 25.07.2019 r. (data wpływu 29.07.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 

1.      O wydaniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 12 sierpnia 2019 r. oraz z dnia 13 września 2019 r., znak: RZ.RZŚ.436.518.2019.MS, w której  stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

2.      O wydaniu przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 13 września 2019 r., znak: WOOŚ.4220.25.15.2019.NH.4, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

3.      W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.

 

W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 w pokoju nr 27– Referat Rozwoju Gospodarczego.

 

 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia.             

 

                                                                                      Wójt Gminy Olszanica

 

Otrzymują:

 

1.       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów, działająca w imieniu Pełnomocnika Pana Mariusza Błyskal, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami,

2.       Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,

3.       Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie
z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz.2018.2081, ze zm.),

4.       RRG- a/a.

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-25
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-25 12:45
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 25.09.2019 r.

sygn. akt:
RRG.6733-2.15.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 25 września 2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,przebudowa i budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 1164, położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 25.09.2019 r. do 09.10.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
               
                                                                                Wójt Gminy Olszanica

 
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-25
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-25 12:09
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-25 12:10

WÓJT GMINY OLSZANICA                Olszanica, dnia 24.09.2019 r.

sygn. akt:

RRG.6733.9.2019.1.CP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 24.09.2019 r.

 

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2018.2096, ze zm.) i art. 113 § 1 K.p.a. (tj. Dz. U. 2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

 

ZAWIADAMIA

 

o wydaniu postanowieniem znak: RRG.6733.9.2019.1.CP z dnia 24.09.2019 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6733.9.2019.CP z dnia 16.09.2019 r.

 

ZAINTERESOWANI

 

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia
tj. od 24.09.2019.r. do 08.10.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz
w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

 

                                                                  
                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-24
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-24 14:25
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                  Olszanica, dnia 19.09.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-6.12.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy  Olszanica

z dnia 19 września 2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,z późn.zm.) ,

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 294/4, 294/2, 293 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działająca w imieniu pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 19-09-2019 r. do 03-10-2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                         
    
 
   Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-19
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-19 12:38
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-19 12:39
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                      Olszanica, dnia 18.09.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-8.10.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  Gminy  Olszanica


z dnia 18 września 2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

      Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,z późn.zm.) ,

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 51, 69, 100/3, 100/4, 70, 71, 52/2, 52/3, 386, 388, 7/1, 7/2, 7/3 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica oraz na działkach o nr ew.: 299, 298, 297, 295, 296, 301, 292, 293, 294, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15 położonych w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o, z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. z o. o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 18-09-2019 r. do 02-10-2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji. 
                                                                            
 
   Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-18
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-18 10:41
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-16
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-16 14:19
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia  06-09-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-7.6.2019.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.), zgodnie  z  art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2018.2081, ze zm.), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Błyskal, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarzadzania Drogami i Mostami, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów z dnia 25.07.2019 r. (data wpływu 29.07.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. W dniu  05.09.2019 r. do tutejszego Urzędu w dniu 05.09.2019 r. przedłożone zostały uzupełnienia KIP, zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 2. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-6.6.2019.dś z dnia 06.09.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie ponownej opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
                       
 
                                                                   Wójt Gminy Olszanica 
                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała
                       
 
 
Otrzymują:
 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów, działająca w imieniu Pełnomocnika Pana Mariusza Błyskal, Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami,
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie
  z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.);
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-06 08:36
WÓJT GMINY OLSZANICA                         Olszanica, dnia 05.09.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.5.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 5 września 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, przy udziale pełnomocnika Adriana Kaczorek, zam. Mała Wieś 306, 32-002 Węgrzce Wielkie została wydana decyzja Nr 5/2019, znak: RRG.6733.5.2019.CP z dnia 05.09.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa wspornika chodnikowego na moście nad rzeką San w miejscowości Zwierzyń w ciągu drogi gminnej nr 118322 R”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 81/1, położonej w miejscowości Zwierzyń, obręb – 0008, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Zwierzyń, w dniach od 05-09-2019 r. do 19-09-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                                                                                             
 
 
                                                                      
                                                             
                                                           Wójt Gminy Olszanica
  
                                                      mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-05 09:35
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dnia 05.09.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.8.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 5 września 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, przy udziale pełnomocnika Adriana Kaczorek, zam. Mała Wieś 306, 32-002 Węgrzce Wielkie została wydana decyzja Nr 8/2019, znak: RRG.6733.8.2019.CP z dnia 05.09.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „rozbiórka dwóch istniejących brodów na potoku Wańkówka w miejscowości Wańkowa, w km 5+143 i 5+663 potoku i budowa w ich miejscu dwóch nowych brodów” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 424/1, 248/1, 57, 396, 65 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa, obręb – 0006, gmina Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Wańkowa, w dniach od 05-09-2019 r. do 19-09-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                                                                                             
 
 
                                                                      
                                                             
                                                           Wójt Gminy Olszanica
  
                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-05 09:37
WÓJT GMINY OLSZANICA                         Olszanica, dnia 05.09.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.5.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 5 września 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, przy udziale pełnomocnika Adriana Kaczorek, zam. Mała Wieś 306, 32-002 Węgrzce Wielkie została wydana decyzja Nr 5/2019, znak: RRG.6733.5.2019.CP z dnia 05.09.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa wspornika chodnikowego na moście nad rzeką San w miejscowości Zwierzyń w ciągu drogi gminnej nr 118322 R”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 81/1, położonej w miejscowości Zwierzyń, obręb – 0008, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Zwierzyń, w dniach od 05-09-2019 r. do 19-09-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                                                                                             
 
 
                                                                      
                                                             
                                                           Wójt Gminy Olszanica
  
                                                      mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-05 09:35
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 03.09.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-2.14.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 3 września 2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, przy udziale pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 610/4, 609, 409, 403/13, 403/12 położonych w  miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 03.09.2019 r. do 17.09.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                              Wójt Gminy Olszanica
 
                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-03 10:42
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-09-25
data dodania: 2023-09-22
data dodania: 2023-09-15
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 27 września 2023r. 01:34:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.