1 ... 13 14 15 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn.  "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnychy prowadzony przez JAVYS, a.s. w Jaslovskich Bohunicach".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 557.92 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-02-13
Publikujący -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 548.58 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-02-13
Publikujący -

 

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dnia 18-12-2012r.

 
Znak sprawy:
RRG.6220-3.06.2012.dś
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Łucjan Pietluch, Geokart International Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica” - III etap – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Paszowa, Wańkowa oraz dla części miejscowości Zwierzyń, w gminie Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1)         W dniu 18 grudnia 2012r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 
2)                  Informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.
 
 
W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można się zapoznać
z całością zgromadzonych akt w sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia.
 
 
                                              Wójt Gminy Olszanica
 
                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-12-19
Publikujący -

 

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dnia 18-12-2012r.

 
Znak sprawy:
RRG.6220-3.06.2012.dś
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Łucjan Pietluch, Geokart International Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica” - III etap – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Paszowa, Wańkowa oraz dla części miejscowości Zwierzyń, w gminie Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
1)         W dniu 18 grudnia 2012r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 
2)                  Informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.
 
 
W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można się zapoznać
z całością zgromadzonych akt w sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia.
 
 
                                              Wójt Gminy Olszanica
 
                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-12-19
Publikujący -

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 262.21 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-11-29
Publikujący -

Załączniki:

Postanowienie Plik pdf 243.98 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-11-20
Publikujący -

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 280.84 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-11-06
Publikujący -

 

                                                                                                     Olszanica , dnia 10.10.2012 r.
 
 
RRG.621.4.2012
 
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska
 
       Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
 
Informuję
 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszanica”
 
Zgodnie z art.57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 2, w związku z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r .wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 05.10.2012 znak: WOOŚ.410.1.13.2012.AP-6  pozytywnie zaopiniował zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu.
 
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia  22.08.2012 r.  znak: SNZ.9020.3.77.2012.RD uzgodnił pozytywnie zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływani na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszanica”.
 
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszanica na lata 2012-2032” wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica (bip.olszanica.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
 
 
 
                                                                                             Wójt Gminy Olszanica
                                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-10-10
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                    Olszanica, 02-10-2012r.

Znak sprawy:
RRG.6220-8.05.2012.dś

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Drzewnego „KORA” Sp. z o.o. , Józef Różycki, 38-722 Olszanica 141, dotyczącego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji budynku byłej pieczarkarni na budynek przeznaczony do hodowli drobiu” zlokalizowanego na działkach o numerach ew. 344/2 i 343/2 położonych w miejscowości Olszanica, obręb geodezyjny Olszanica, gm. Olszanica,

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 

UZASADNIENIE

W dniu 27-04-2012r. (data wpływu wniosku do Urzędu ) do Wójta Gminy w Olszanicy wpłynął wniosek Zakładu Drzewnego „KORA” Sp. z o.o. , Józef Różycki, 38-722 Olszanica 141, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji budynku byłej pieczarkarni na budynek przeznaczony do hodowli drobiu” zlokalizowanego na działkach o numerach ew. 344/2 i 343/2 położonych w miejscowości Olszanica, obręb geodezyjny Olszanica, gm. Olszanica.
Projektowane przedsięwzięcie ze względu na zapis zawarty w przedłożonej Karcie informacyjnej wskazujący, że cały teren objęty wnioskiem posiada powierzchnię 1,312ha, zaliczone zostało do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku
z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia, pismem znak: WOOŚ.4240.25.14.2012.IS-10 z dnia 12-09-2012r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku byłej pieczarkarni na budynek przeznaczony do hodowli drobiu” zlokalizowanego na działkach o numerach ew. 344/2 i 343/2 położonych w miejscowości Olszanica, obręb geodezyjny Olszanica,gm.Olszanica, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym zawiesza się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 


                                                                                             Wójt Gminy Olszanica

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała

 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-10-02
Publikujący -

Znak sprawy:                                                           Olszanica, dnia 18-09-2012r.
RRG.6220-1.06.2012.dś

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 18 września 2012 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Łucjan Pietluch, Geokart International Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, z dnia 18-09-2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica „ - III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Paszowa, Wańkowa oraz dla części miejscowości Zwierzyń, w gminie Olszanica

Wójt Gminy Olszanica
zawiadamia strony postępowania

1) W dniu 18 wrzesień 2012r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica „ - III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Paszowa, Wańkowa oraz dla części miejscowości Zwierzyń, w gminie Olszanica

2) W dniu 18 wrzesień 2012r. Wójt Gminy Olszanica zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. Kartę informacyjną o projektowanym przedsięwzięciu wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.


                                                                                            Wójt Gminy Olszanica

                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
 

 

Otrzymują :
1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
2. Pan Łucjan Pietluch, Geokart International Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
3. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica,
4. RRG-a/a.

Sprawę prowadzą: Tomasz Lasyk i Justyna Madej, tel. kontaktowy 13 461 70 45 wew. 39 lub 38.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-09-18
Publikujący -

Załączniki:

Postanowienie Plik pdf 2.58 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-09-13
Publikujący -

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.25 MB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-09-10
Publikujący -

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.68 MB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-09-04
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-08-27
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE

Wójta gminy Olszanica
 
z dnia 10 sierpień 2012 r.
 
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, została wydana decyzja Nr 03/2012/CP znak: RRG.6733.03.2012.CP z dnia 10 sierpnia 2012r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: Budowa zbiornika przeciwpowodziowego oraz zabezpieczenie brzegów potoku Serednica w Leśnictwie Stefkowa, w ramach projektu pn:„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” na działce nr ew.: 687 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 26 Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Olszanica, w dniach od 10-08-2012r. do 24-08-2012r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji
i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
                                                             Wójt Gminy Olszanica
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-08-10
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-08-08
Publikujący -

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 864.49 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-08-08
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-19
Publikujący -

                                                                                                 Olszanica, dnia 18-07-2012r.
Znak sprawy:
RRG.6733-1.05.2012.CP

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 18 lipiec 2012r.

 


Zgodnie z art. 104 § 1 K.p.a. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica

ZAWIADAMIA

że w dniu 18 lipiec 2012r., na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica” I Etap – projekt kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Uherce Mineralne” zlokalizowanej na działkach nr ew. 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 50, 52/2, 53/1, 53/3, 53/4, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97/1, 97/2, 98, 100/3, 100/4, 108, 110, 111, 112/1, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 175/3, 175/4, 177, 178/1, 179/2, 179/3, 188, 189, 190, 191/1, 192, 193/1, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 239, 257/1, 257/2, 258/5, 258/8, 258/9, 259/2, 260/2, 260/3, 260/4, 354, 355, 356, 357, 358/3, 360, 361, 362/1, 363, 364/1, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 393/13, 393/15, 393/16, 399/6, 400/5, 400/10, 400/50, 400/51, 403/6, 403/11, 403/3, 403/5, 403/13, 403/15, 403/16, 403/19, 403/21, 403/22, 403/25, 404, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 410, 411, 413/4, 413/5, 413/6, 413/10, 413/12, 413/13, 413/14, 413/15, 413/17, 413/18, 413/20, 413/23, 413/24, 413/25, 413/26, 413/29, 413/30, 414, 415/1, 415/2, 417, 418, 420/1, 421, 423, 424, 425/1, 425/2, 426/3, 426/4, 426/14, 426/15, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436/1, 438, 457, 458/1, 458/2, 460, 471/1, 471/4, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 483/1, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 524, 547/5, 547/11, 547/13, 547/10, 555/1, 555/2, 556, 557/2, 558, 559, 561, 562/3, 562/4, 574/1, 574/2, 575/1, 576/1, 576/2, 578, 579, 580, 586, 587/2, 588, 589, 590/1, 590/2, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 598/1, 598/2, 599, 600, 601/1, 601/3, 602, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 606/1, 606/2, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 651/1, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 646/1, 648/1, 649/2, 649/3, 650/2, 650/3, 651/2, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663/5, 663/6, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 675, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 682/1, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 693, 694/4, 694/7, 695/4, 695/5, 696/1, 696/2, 702, 705/1, 705/5, 705/6, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 712/2, 720, 722/1, 722/2, 725/1, 725/2, 727, 728/2, 729, 730/1, 730/2, 731, 732, 733/2, 733/3, 733/4, 734/1, 734/2, 735, 736/1, 736/2, 738, 740/2, 741, 742, 743/1, 743/2, 745, 746, 747, 748, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 749/6, 749/7, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762/1, 762/3, 762/4, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772/1, 772/2, 773, 774, 884, 886, 887, 888, 889, 891/1, 891/2, 892, 893, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924, 929, 931, 932, 933, 935, 951, 952, 953, 970/1, 970/2, 973/17, 973/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Uherce Mineralne, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy od daty wywieszenia tj. 18-07-2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Uherce Mineralne oraz umieszcza się informację na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

                                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-18
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-06
Publikujący -

 

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                             Olszanica,  04-07-2012r

Znak sprawy:
RRG.6220-5.08.2011.12.dś

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie wzywające do uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania polegającego na budowie biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków planowanej do realizacji w m. Uherce Mineralne, gm. Olszanica na działkach o nr ew.: 69584, 703, 704, 695/5, 755, 843, 882, 694/3, realizowanego przez Gminę Olszanica 38-722 Olszanica 81, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Łucjan Pietluch, Geokart International Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, oraz ustalił zakres raportu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy w Olszanicy, pok. Nr 26, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30.
Od wydanego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
                                                                                              Wójt Gminy Olszanica

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-04
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-06-04
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-04-18
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-04-04
Publikujący -

Znak sprawy:                                                                       Olszanica, dnia 07-03-2012r.
RRG.6220.05.2011.12.dś
 

DECYZJA NR 05/2012
o umorzeniu postępowania


Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn- zm.)

umarza

jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica.

Uzasadnienie

W dniu 10-11-2011r.Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji o nazwie: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica, w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kwalifikując planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z zapisami § 3 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397 z 2010 r.).
Ustalone strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania pismem znak: RRG.6220-1.05.2011.dś z dnia 14.11.2011r. W wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do sprawy. W toku postępowania Wójt Gminy Olszanica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia, który po analizie przesłanej dokumentacji, stwierdza że prace w niej wymienione nie zostały zawarte w katalogu przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397).
Mając na względzie obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że prowadzone postępowanie jest bezprzedmiotowe gdyż dla wnioskowanego przedsięwzięcia w świetle ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie wydaje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W nawiązaniu do art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 póz. 1071 z późn- zm.) organ administracji państwowej może umorzyć postępowanie, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bez przedmiotowe.
W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.
 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Olszanica

                                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała


Otrzymują /za potwierdzeniem zwrotnym/:
1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
2. RRG-a/a.

Do wiadomości:
Poprzez wywieszenie Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Paszowa oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
( na podstawie art. 49 KPA ) .

 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-07
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                   Olszanica, dnia 07-03-2012r.
Znak: RRG.6732.05.2011.12.dś

DECYZJA Nr 05/2011/12

Na podstawie art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica po rozpatrzeniu akt sprawy znak: RRG.6220.05.2011.dś

postanawia

z urzędu uchylić decyzję własną Nr 05/2011, znak: RRG.6220.05.2011.dś z dnia 16-01-2012r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica, oraz ustalić sprawę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w. przedsięwzięcia w odrębnej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 10-11-2011r. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica.
Po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego Wójt Gminy Olszanica ustalił w drodze decyzji środowiskowej uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji.
W przedmiotowej decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań nie wzięto pod uwagę ustaleń pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.25.24.2011.AH-2 z dnia 07.12.2011 r.
Mając na uwadze brzmienie art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku
z art.53 § 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

                                                                                              Wójt Gminy Olszanica

                                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
 

 

Otrzymują /za potwierdzeniem zwrotnym/:
1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
2. RRG-a/a.

Do wiadomości:
Poprzez wywieszenie Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Paszowa oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( na podstawie art. 49 KPA ) .
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-07
Publikujący -