RRG.6164.1.3..2020                                                                                                           Olszanica 01.09.2020 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
       na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
   Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego, oraz drewna stosowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości oraz drewna stosowego, pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
-  W Jodła  –  62,97 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec
                - W  Świerk  –  21,29 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec 
               - S4 Sosna  –  27 mp  –   skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec   
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 227,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście dwadzieścia siedem złotych
- W Świerk  – 220,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście dwadzieścia złotych
- S4 Sosna – 69,00 zł netto/ 1 mp – sześćdziesiąt dziewięć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi:2000,00 zł.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 10 września 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 10.06.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego, ceny netto za 1 mp drewna stosowego  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 10.09.2020  roku
 2.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 10.09.2020 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 10.09.2020 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
              -  W Jodła  –  62,97 m3  
                              - W  Świerk  –  21,29 m3  
               - S4 Sosna  –  27 mp      
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³/mp powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
 
Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała