W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00021440/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 121/4 o  pow. 0,0443 ha, położona w m.  Rudenka.

2) powierzchnia nieruchomości  - 0,0443 ha;
3) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy, w sąsiedztwie rozproszonego budownictwa mieszkaniowego oraz zagrodowego. Teren działki prawie płaski, powyżej korony drogi, z niewielkimi obniżeniami terenu, kształt granic to regularny wielokąt. Działka leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna. Droga dojazdowa: działka przylega do drogi publicznej.
Aktualne wykorzystanie gruntu: teren zielony (porośnięty trawą), na części zachodniej rosnie świerk (około 20-letni).
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 6 320,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złoty 00/100 groszy) zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 24.01.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XIII/86/2019 z dnia 29 październik 2019 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.12.2019 r. 
 
 
                                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA