W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działki nr ew.: 1107 o  pow. 0,2264 ha, 1108 o pow. 0,1323 ha, położone w m.  Olszanica.

2)  łączna powierzchnia nieruchomości  - 0,3587 ha;
3) opis nieruchomości – działki niezabudowane, położone po prawej stronie drogi krajowej Lesko – Krościenko. Lokalizacja i sąsiedztwo pośrednie. Nieruchomości położone w większości na terenie podmokłym, w ponad połowie obszaru zadrzewione dzikimi samosiewkami, bez wartości użytkowej, głównie wierzba i olcha.
Działki wykorzystywane rolniczo jako teren zielony, pozostałe części są zakrzaczone i zachwaszczone.
Otoczenie: zakrzaczenia lub zadrzewienia na terenie podmokłym, lokalny potok, rozproszone budownictwo mieszkaniowe.
Dojazd: bezpośredni dojazd urządzony, łączący się z drogą krajową.
Przydatność gruntu do wykorzystania mała z uwagi na zadrzewienia.
Aktualne wykorzystanie gruntu: odłóg (duże zachwaszczenia ) oraz teren zadrzewiony.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 9.002,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwa złote 00/100 groszy) zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 24.01.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr  XIII/87/2019 z dnia 29 październik 2019 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.12.2019 r. 
                                                                              
                                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA