WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 05.04.2022 r.
znak sprawy:
RRG.6220-9.1.2022.dś
  O B W I E S Z C Z E N I E 
 
     Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z pismem  z dnia 10.03.2022 r. (data wpływu do Urzędu) Pana Damiana Bębnisty, zam. ul. Leśna 24/85, 85-676 Bydgoszcz działającego w imieniu PVE 118 Sp.zo.o, ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, w sprawie wycofania wniosku z dnia 24.01.2022 r. (data wpływu do Urzędu) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ew.: 578 położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
o wydaniu w dniu 05.04.2022 r. decyzji znak: RRG.6220-8.1.2022.dś umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ew.: 578 położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.  
 
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać, w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Obwieszczenie umieszczone zostało na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

                                                                      Wójt Gminy Olszanica
                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała