Wynik ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: Przebudowa ciągu dróg , nr ewid. 341, 384 w m. Wańkowa w km 0+000 – 0+288

   RRG. 271.12.2016                                                                 Olszanica 2016-11-24 

 

               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. postępowania : RRG.271.12 Przebudowa ciągu dróg , nr ewid. 341,384 w m Wańkowa w km 0+000 – 0+288  

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Kryterium wyboru ofert była cena – 60 pkt ,  gwarancja – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty :

        - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

 

Uzasadnienie wyboru :

     Wpłynęły 2 ważne  oferty, nieprzekraczające kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

    

1)      Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Cena brutto

60 pkt

Gwarancja

40 pkt

Razem 100 pkt

1.

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa  Henryk Biłas , 38-711 Ropienka, Zawadka 50,

82821,31

60 m-cy / 40 pkt

55,58+40=95,58

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

76728,38

60 m-cy / 40 pkt

60+40=100

 

2)  Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :

        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

3)      Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem

       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert

   4)     Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  

       publicznego może być zawarta:

      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta  zgodnie z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

 Data dodania: 2016-11-02 13:23

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 91.50 KbPlik doc
2. przedmiar robót 17.23 KbPlik pdf
3. SIWZ 136.50 KbPlik doc
4. wykaz robót 39.50 KbPlik doc
5. zał nr 2 wzór oferty 54.00 KbPlik doc
6. zał nr 3 oświadczenie spełnianie warunków 20.85 KbPlik doc
7. zał nr 4 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 22.94 KbPlik doc
8. zał nr 6 wykaz osób 38.50 KbPlik doc
9. zał nr 7 oświadczenie grupa kapitałowa 31.00 KbPlik doc
10. zał nr 8 wzór umowy 117.50 KbPlik doc