Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 9 
RRG.6840.3.2019                                           Olszanica, dn.: 07.10.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.10.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1211 o pow. 0,0999 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00029203/9.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  dwie.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 10.750,00 zł,  zw. z VAT
6. Cena osiągnięta w przetargu : 10. 860 zł,  zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Marcin Milczanowski.
 
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-07 10:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dn.: 16.09.2019 r.
zn.: RRG.6845.20.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.09.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 1376 o pow. 0,10 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 36,00. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 46,00 zł.
7. Nabywcą nieruchomości została: Pani Krystyna Ligocka
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
 
 
 
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-16
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-16 10:38
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-16 10:39

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
 

na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości: 

- Olszanica, dz. nr ew.: 1211 .

 

Przetarg odbędzie się w dniu  7 października 2019 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 

Warunki przetargu:

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 03.10.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

 

Olszanica, dnia 26.08.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 16.91 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-26 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-26 08:03
RRG.6840.4.2019                                                 Olszanica, dn.: 19.08.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.08.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Olszanica oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew.  861/3 i  861/8 o pow. 0,0909 ha ( 861/3 – 435 m2, 861/8 – 474 m2), dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 29.710,00 zł zw. z VAT
6.Cena osiągnięta w przetargu : 30.010,00 zł zw. z VAT
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Małgorzata Bierska.
 
 
 
 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-19 09:22
O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
 
II publiczny przetarg nieograniczony
 
 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy
 
1/ Cz. działki Nr 1376 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00035198/5
2/ powierzchnia nieruchomości – 0,10 ha,
3/ opis nieruchomości - położona  w Olszanicy na „Żukowie”. Dojazd: działka  posiada  dostęp do drogi gminnej.
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 36,00 zł. (słownie: Trzydzieści sześć złotych 00/100 ), zwolnione z pod. VAT,
7/ wysokość wadium 4.00 zł. (słownie: cztery złote 00/100 ),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. (poniedziałek )  o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 12.09.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.     
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
            Czynsz dzierżawny osiągnięty w drodze przetargu podlega zapłacie w terminie podanym w  umowie dzierżawy.
            Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie podpisze umowy dzierżawy w ustalonym terminie.
            W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
            Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
            Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.2018.2204, z późn. zm. ).
 
Pierwszy przetarg ogłoszony był 12 kwietnia 2019 r. i nie dał rezultatu.
 
          Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 13.08.2019 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
 
Olszanica, dnia 13.08.2019 r.
 
                                                                                 
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-13 10:40
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-13 10:40
RRG.6840.7.2019                                              Olszanica, dn.: 12.08.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.08.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uherce Mineralne oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 612/6 o pow. 0,181 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 57. 805,00 zł, plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 71.813,55 zł, w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Janusz Demkowicz- ,, DEBIES”.
 
 
 
 
                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-12 09:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-12 09:27
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości: 
- Olszanica, dz. nr 861/3, 861/8.

 
Przetarg odbędzie się w dniu  19 sierpnia 2019 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 15.08.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).
 
                                                            Olszanica, dnia 17.07.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 200.16 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-17 10:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-03 15:10
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.29.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 176 o pow. 0,0890 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 32,04 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 42,04 zł
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Henryk Dul.
 
 
 
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.31.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 173 o pow. 0,0887 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 31,93 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 41,93 zł
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Henryk Dul.
 
 
 
                                                                WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:48
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.36.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 132 o pow. 0,0354 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 12,74 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 22,74 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Janina Kępka.
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:54
 WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.32.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako cz. działki nr ew.: 183/1 o pow. 0,0126 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 4,54 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 14,54 zł
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Henryk Dul.
 
 
 
                                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:49
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.33.2019
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 121 o pow. 0,4502 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 162,07 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 172,07 zł
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Edward Dudyński.
 
 
 
                                                                WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:51
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.34.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 195 o pow. 2,7138 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 976,97 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 1.006,97 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Krzysztof Stram.
 
 
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:52
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.35.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 193/3 o pow. 2,0063 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 722,27 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 752,27 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Grażyna Fiejtek.
 
 
 
                                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:53

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
 

na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości: 

- Uherce Mineralne, dz. nr ew.: 612/6 .

 

Przetarg odbędzie się w dniu  12 sierpnia 2019 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 

Warunki przetargu:

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 08.08.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

 

Olszanica, dnia 12.07.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie dz. nr 612/6 Plik doc 154.16 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 08:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 08:08
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.30.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 175 o pow. 0,0921 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 33,16 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 43,16 zł
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Henryk Dul.
 
 
                                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 17.06.2019 r.
zn.: RRG.6845.16.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17.06.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 660(2) o pow. 1 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035914/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny:  360,00 zł.
6. Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
                                                                      
                                                                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-17 13:18

O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
I publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

 

- m. Wańkowa, dz. nr 176,173,175, 183/1,121.

- m. Rudenka, dz. nr 193/3, 195.

- m. Olszanica, dz. nr 132.

 


Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. ( piątek) od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 najpóźniej w dniu 10.07.2019 r. (środa). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).


Olszanica, dnia 10.06.2019 r.
                                                                Wójt Gminy Olszanica

 

Załączniki:

Ogłoszenie Wańkowa Plik doc 21.73 KB
Ogłoszenie Olszanica Plik doc 15.33 KB
Ogłoszenie Rudenka Plik doc 18.57 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-10 09:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-10 09:34
RRG.6840.26.2019                                                Olszanica, dn.: 03.06.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 03.06.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Paszowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 100 o pow. 0,1841 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020686/5;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 27.690,00 zł.
6.Cena osiągnięta w przetargu : 27.970,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Wąchała.
 
 
 
 
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-03 09:57
RRG.6840.26.2019                                                    Olszanica, dn.: 03.06.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 03.06.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Paszowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 95/2 o pow. 0,0197 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020686/5;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 570,00 zł.
6.Cena osiągnięta w przetargu : 580,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Wąchała.
 
 
 
 
                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-03 09:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dn.: 31.05.2019 r.
zn.: RRG.6845.23.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.05.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Stefkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 243/3 o pow. 4,2523 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020651/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – 3.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 1.530,83 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 4.250,00 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Ryszard Dobrowolski.
 
 
 
                                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-31 11:13
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dn.: 31.05.2019 r.
zn.: RRG.6845.26.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.05.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Stefkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 976 o pow. 3,5973 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020651/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – 2.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 1.295,03 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 1.335,03 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Ryszard Dobrowolski.
 
 
 
                                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-31 11:21
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dn.: 31.05.2019 r.
zn.: RRG.6845.24.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.05.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Stefkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 243/4 o pow. 0,12 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020651/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – 2.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 43,20 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 53,20 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Ryszard Dobrowolski.
 
 
 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-31 11:17
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dn.: 31.05.2019 r.
zn.: RRG.6845.25.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.05.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Stefkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 975 o pow. 2,2662 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020651/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – 2.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 815,83 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 845,83 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Ryszard Dobrowolski.
 
 
 
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-31 11:20
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
II publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej:

 
- m. Olszanica, dz. nr 660(2).
Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. ( poniedziałek) od godz. 13:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 najpóźniej w dniu 13.06.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień,w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).
Pierwszy przetarg ogłoszony był 12 kwietnia 2019 r. i nie dał rezultatu.

Olszanica, dnia 15.05.2019 r.
                                                                    Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie dz. nr 660(2) Plik doc 293.82 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-15 09:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-15 09:19
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 10.05.2019 r.
zn.: RRG.6845.21.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.05.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr ew.: 1406 o pow. 0,067 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 24,12 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 34,12zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Robert Zieliński.
 
 
 
                                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-10 11:32
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłaszapubliczne przetargi nieograniczone

 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:
- m. Stefkowa, dz. nr ew.: 243/3, 243/4, 975, 976.
 
Przetargi odbędą się w dniu 31.05.2019 r. ( piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, dniu 28.05.2019 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 29.04.2019 r.

                                                    WÓJT GMINY OLSZAINCA

Załączniki:

Ogłoszenia Stefkowa Plik doc 3.20 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-29 08:03
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-29 08:15

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
 

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości: 

- Paszowa, dz. nr ew.: 95/2, 100 .

 

Przetargi odbędą się w dniu  3  czerwca 2019 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 

Warunki przetargu:

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 30.05.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

 

Olszanica, dnia 29.04.2019 r.

Załączniki:

Paszowa dz. nr 100 Plik doc 82.77 KB
Paszowa. dz. nr 95/2 Plik doc 16.18 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-29 08:13
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-29 08:15
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.11.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 10 o pow. 0,7022 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 252,80 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 262,80 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Opiela.
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:19
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dn.: 12.04.2019 r.
zn.: RRG.6845.12.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 11 o pow. 0,8595 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 309,42 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 319,42 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Grzegorz Opiela.
 
 
 
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-12 13:20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
data dodania: 2019-07-23
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-18
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-14
data dodania: 2019-10-10
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 19 października 2019r. 01:57:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.