XML
Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu

 ZARZĄDZENIE Nr 176/2017
Wójta  Gminy  Olszanica
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania szachów w Gminie Olszanica w 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały nr XXI/147/2016 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 i Uchwały nr XXV/184/2017 Rady Gminy Olszanica z dnia 27 lutego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Olszanica na 2017 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania szachów w Gminie Olszanica w 2017 r. poprzez:
1) wspieranie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży;
2) upowszechnianie szachów wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć szachowych i uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach szachowych;
3) organizację turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców  Gminy Olszanica.
2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie oraz Regulamin Konkursu Ofert stanowią kolejno załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


1.W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert powołuje się komisję konkursową
w składzie:
1) Robert Petka - przewodniczący komisji
2) Krystyna Magdziarczyk - członek komisji
3) Edward Gocał - członek komisji

§ 3

1.Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na stronie www.olszanica.pl.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Olszanica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 1.26 MB
Regulamin Plik pdf 1.23 MB
Zarządzenie Wójta Plik pdf 364.70 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-03-15
Publikujący -