Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 27-12-2017 r.

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.8.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2017.1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017.1073,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25, Oddział w Jaśle, działającej przez pełnomocnika Pana mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36 – 212 Trześniów 25, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:  „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/”,  przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 506, 507, 609, 652, 653, 654 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 27-12-2017 r. do 10-01-2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Wójt Gminy Olszanica

    

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-27
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                     Olszanica, dnia  21-12-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-7.1.2017.dś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 63 ust. 1, ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017.1405, z późn. zm.), w sprawie wniosku Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, o zmianę decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”,

         

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: WOOŚ.4240.25.8.2017.BK.3 wyraził opinię, że dla zmiany decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Raportu.
  2. Wójt Gminy Olszanica, postanowieniem z dnia 21.12.2017 r., znak: RRG.6220-7.1.2017.dś nałożył na Panią Marię Gerlach obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Z dotychczas zebraną dokumentacją, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

 Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-21
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 7-12-2017 r.                                                                                                                    

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733.6.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 7 grudnia 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2017.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2017.257, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja Nr 6/2017, znak: RRG.6733.6.2017.CP z dnia 7.12.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 1230/1, 1223 położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica.

W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Olszanica, w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia , oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-07
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                       Olszanica, dnia  5-12-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-5.1.2017.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 49, art. 77 ust. 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016. 353, z późn. zm.), w sprawie wniosku Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, o zmianę decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”,        

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. W dniu 02 października 2017 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, w sprawie zmiany decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”. Do wniosku Inwestor dołączył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  2. W dniu 20 listopada 2017 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany w/w decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia  24.05.2017 r.;
  3. Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-3.1.2017.dś z dnia 20 listopada 2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie zmiany w/w decyzji środowiskowej wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”;
  4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem znak: WOOŚ.4242.25.2.2017.BK.3 z dnia 28 listopada 2017 r. wezwał Wójta Gminy Olszanica do uzupełnienia w/w wniosku. Kolejno Wójt Gminy Olszanica, pismem z dnia 29.11.2017 r., znak: RRG.6220-4.1.2017.dś wezwał Inwestora do złożenia uzupełnień do w/w wniosku, zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pismem z dnia 2.12.2017 r. Pani Maria Gerlach, złożyła  wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku, przedkładając jednocześnie Kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  5. Wójt Gminy Olszanica, wystąpił pismem z dnia 5.12.2017 r., znak: RRG.6220-5.1.2017.dś do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie zmiany w/w decyzji środowiskowej wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”.

Jednocześnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo przez okres 21 dni, od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz
z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. 

                                                Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-06
Publikujący -

 

WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 22-11-2017 r.                                                                                                                      

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-5.6.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta  gminy  Olszanica

 

           z dnia 22 listopada 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t.: Dz. U. 2017.1257, ze zm.), Wójt Gminy Olszanica

     

zawiadamiam

 wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa oświetlenia ulicznegoprzewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 1230/1, 1223 położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

 

        W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w dniach od 22-11-2017 r. do 6-12-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

       W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                               

                                                         Wójt Gminy Olszanica
 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-22
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dn.: 22.11.2017 r.

znak sprawy:

RRG.6733-5.7.2016.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 22 listopada 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2017.1078, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2017.1257, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja Nr 7/2017, znak: RRG.6733.7.2017.CP z dnia 22.11.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 370, 303/3, 147 położonych w miejscowości Orelec, obręb 0002 Orelec, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Orelec, w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia , oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-22
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                        Olszanica, dnia  20-11-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-1.1.2017.dś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 77 ust. 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w związku z 33 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 2, art. 79  ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, w sprawie zmiany decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01.2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”,

            WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 1.       W dniu 02 października 2017 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 35-612 Rzeszów, w sprawie zmiany decyzji nr 01/2014  o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RRG.6220.01. 2014.15.dś z dnia 24.05.2017 r., wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”;

2.        W dniu 20 listopada 2017 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany w/w decyzji nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak:RRG.6220.01.2014. 15.dś z dnia 24.05.2017 r.;

3.       Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-3.1.2017.dś z dnia 20 listopada 2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie zmiany w/w decyzji środowiskowej wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/1 położonych w miejscowości Wańkowa gmina Olszanica”.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo w dniach od  20 listopada 2017 r.  do 11 grudnia 2017 r. tj. przez okres 21 dni.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

                                  Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-20
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 27-10-2017 r.                                                                                                                   

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.7.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 27 października 2017 r.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2017.1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.  2017.1073,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:  „budowa oświetlenia ulicznego”  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 370, 303/3, 147 położonych w miejscowości Orelec, obręb 0002 Orelec, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 27-10-2017 r. do 10-11-2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Orelec, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

                                                                                     Wójt Gminy Olszanica

    

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-27
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dnia 27-07-2017 r.

znak sprawy:                                                                                                  

RRG.6733.2.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 27 lipca 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2017.1073, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.),
Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja  Nr 2/2017, znak: RRG.6733.2.2017.CP z dnia 27.07.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku użyteczności publicznej na budynek hotelowy  „WAŃKOWA - SKI”, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 224/3 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa, gmina Olszanica,

dla: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Wańkowa, w dniach od 27-07-2017 r. do 10-08-2017 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

                                                                                                                                        

                                                                                Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-27
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dn. 18-07-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6733-6.03.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Olszanica

z dnia 18 lipca 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


    Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jt.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1257, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 Nr 1073, z późn.zm.) ,

zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek usługowy Warsztaty Terapii Zajęciowej”, przewidzianej do realizacji na działce o nr ew.: 1115/2 położonej w miejscowości Olszanica obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

 

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 26 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w dniach od 18-07-2017 r. do 1-08-2017 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                 

Wójt Gminy Olszanica

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-18
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dn. 13.07.2017 r.

znak sprawy:

RRG.6733-5.04.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Olszanica

z dnia 13 lipiec 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jt.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1257, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 Nr 1073, z późn.zm.) ,

      zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową  i przebudową istniejącego budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej, budowa grill chaty”, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.: 34/5, 34/34, 34/1 położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

 

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 26 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w dniach od 13-07-2017 r. do 27-07-2017 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                 

   Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-13
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dn.: 12-07-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6733-5.02.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 12 lipca 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1257, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
z 2017 Nr 1073, z późn.zm.) ,

      zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku użyteczności publicznej na budynek hotelowy  „WAŃKOWA - SKI”, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ew.: 224/3 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 26 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w dniach od 12-07-2017 r. do 26-07-2017 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                 

   Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-12
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                   Olszanica, dnia 20-06-2017 r.                                                                                                                

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.04.2017.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 20 czerwca 2017 r.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. Nr 778, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 34/5, 34/34, 34/1 położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. 20-06-2017 r. do 4-07-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

 Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-20
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 19-06-2017 r.                                                                                                                

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.03.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
z 2016 r. Nr 778, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek usługowy Warsztaty Terapii Zajęciowej”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 1115/2 położonej w miejscowości Olszanica obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. 19-06-2017 r. do 3-07-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-19
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 19-06-2017 r.                                                                                                                 

znak sprawy:                                                                                                     

RRG.6733-1.02.2017.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 19 czerwca 2017 r.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. Nr 778, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku użyteczności publicznej na budynek hotelowy  „WAŃKOWA - SKI”, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 224/3 położonej w miejscowości Wańkowa obręb 0007 Wańkowa, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. 19-06-2017 r. do 03-07-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszcza się informację na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Wójt Gminy Olszanica

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-19
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dnia  24-05-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220.01.2014.15.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 24 maj 2017 r.

Stosownie do art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353, ze zm.), w związku z wnioskiem Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85 c, 35-612 Rzeszów, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa,  gmina Olszanica;

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 24.05.2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa,  gmina Olszanica.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

W związku z powyższym informuję, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W dniach od 24-05-2017 r. do 14-06-2017 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją. Dokument ten znajduje się do  wglądu w  siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016.353, ze zm.), dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

 

                                                               

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-24
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-08
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia  2-05-2017 r.

znak sprawy:

RRG.6220-19.01.2014.15.dś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 2 maj 2017 r.

 

Stosownie do art. 10 ust. 1, art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U.2016.23, ze zm.) oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353, ze zm.),  w związku z wnioskiem z dnia 22.12.2014 r.(data wpływu do tut. Urzędu 29.12.2014 r.)  Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85 c,35-612 Rzeszów, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa,  gmina Olszanica;

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

             W dniu 2-05-2017 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „dośnieżanie stoku narciarskiego na działkach numer 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2 ze zbiornika wodnego na działce numer 418/4 położonych w miejscowości Wańkowa,  gmina Olszanica”, z wniosku z dnia 22.12.2014 r., Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85 c, 35-612 Rzeszów.

         Zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.35. ze zm.), w dniach od 2 maja 2017 r.do 23.05.2017 r. tj. w terminie 21 dni społeczeństwu przysługuje prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów obejmujących m.in.: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz wszystkimi uzupełnieniami do przedmiotowego Raportu składanymi w trackie trwającego postępowania oraz zgłaszania żądań. Dokumenty powyższe znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

 Wójt Gminy Olszanica                 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-01
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-03-28
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-11-21
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-06-30
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-18
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-18
Publikujący -